Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Nu kan du tycka till

Granskning till 29 juli 2021

Varla 2:198 m fl, verksamhetsområde

Aktuellt

Nu kan du tycka till om förslag om detaljplan för verksamheter inom del av Varla 2:198 m fl. Granskningen pågår mellan 17 juni och 29 juli 2021. Handlingarna finns här på webben och i stadshusets entré.

Skicka in synpunkter

Vi vill ha dina synpunkter skriftligen senast 29 juli 2021. Du kan skicka in via vår e-tjänst.

E-tjänst; Lämna synpunkter

Du kan också skicka till vår e-post eller postadress:

samhallsbyggnadskontoret@
kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
Samhällsbyggnadskontoret
434 81 Kungsbacka

Glöm inte att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar skriftliga synpunkter under samråd eller granskning.

Bakgrund

Planområdet har sedan tidigare utretts i ett så kallat planprogram. Planprogrammet kom fram till att platsen är lämplig för ett nytt verksamhetsområde och godkändes av kommunstyrelsen våren 2018. Under hösten 2018 fick Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan utifrån framtaget planprogram.

Det här ska planläggas

Detaljplanen syftar till att göra det möjligt för uppförande av verksamheter som efterfrågar ett bra skyltläge. Planområdet ligger mellan E6:an och stadsdelen Varla i Kungsbacka och omfattar en yta på cirka fyra hektar. Av detta är det tre hektar som möjliggör verksamheter. Med hänsyn till platsen läge är det viktigt att höga krav ställs på gestaltning av tillkommande bebyggelse, för att på så sätt bli ett positivt inslag för både intill planområdet och förbipasserande på E6:an.

Tidplan

  • Samråd – fjärde kvartalet 2020
  • Granskning – andra kvartalet 2021
  • Antagande – tredje kvartalet 2021

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att detaljplanen antagits, förutsatt att den inte blir överklagad.

Exploatör

Kungsbacka kommun är markägare till större delen av planområdet undantaget en mindre bit i söder som ägs av privat markägare.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna

Kontakta gärna