Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Borgmästarebron

Ny bro över Kungsbackaån på Borgmästaregatan

Pågående arbete

Under maj 2021 startar arbetet med att riva den befintliga Borgmästarebron och att uppföra en ny på samma plats.

Trafik under byggtiden

Under rivningen och byggnationen av ny bro kommer området runt Borgmästarebron att vara helt avstängt. Gång- och cykeltrafik hänvisas under byggtiden till närligande broar i norr (vid Bergsgatan/Kungsmässan) respektive i söder (vid Fyren).

Biltrafik hänvisas, som tidigare, till överfarterna på Vallgatan i söder och Tölö tvärled i norr.

Tidplan

Den nya Borgmästarebron beräknas vara klar hösten 2022. Under Dokument nedan finns en tidslinje där du kan se några av momenten som krävs för att få en ny bro på plats.

Bakgrund

Befintlig bro är byggd 1955 och breddades 2002. Vid en renovering under våren 2019 upptäcktes att ett stort antal armeringsjärn inne i betongen hade gått av. Bron har därför varit avstängd för fordonstrafik sedan maj 2019. Under sommaren konstaterades sedan att bron var i så pass dåligt skick att den måste rivas för att ge plats åt en helt ny bro.

Samråd

För anläggning av en bro med grundläggning i vatten krävs tillstånd enligt Miljöbalken, läs mer här: tillståndsprocess

Som en del i tillståndsprocessen utfördes ett undersökningssamråd enligt Miljöbalken 6 kapitlet §§ 23-25 för att informera om projektet, redovisa dess omfattning och utformning samt att kortfattat beskriva den förutsedda miljöpåverkan. I undersökningssamrådet deltog Länsstyrelsen i Hallands län, förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd samt de enskilda som blir särskilt berörda (till exempel fastighetsägare och ledningsägare).

Samrådsunderlaget finns under Dokument nedan.

Frågor och svar om Borgmästarebron

Mer information

Projektledare Annika Svensson
0300-83 59 31
annika.svensson2@kungsbacka.se