Borgmästarebron

Frågor och svar

Frågor och svar om Borgmästarebron

Hur märkte man att bron var skadad?

Vi har i Kungsbacka kommun ett kontinuerligt och långsiktigt arbete med besiktning och underhåll av våra broar. Det var under en av de inplanerade rutinkontrollerna som tecken på skador hittades och man beslöt att undersöka skadorna och reparera dessa. När underhållsarbetet påbörjats kunde man konstatera att armeringsjärnen i bron var så pass skadade att brons lastkapacitet och återstående livslängd var mycket begränsad. Skadorna gjorde att bron omedelbart stängdes av för fordonstrafik.

Kan jaga vara säker på att bron inte rasar när jag går eller cyklar över?

För att säkerställa att bron klarar av den gång- och cykeltrafik som nu trafikerar bron görs regelbundna inmätningar. Visar inmätningarna på försämring av skadorna så stängs bron av helt.

Varför tar processen med att bygga en ny bro så lång tid?

Att utföra markarbeten av detta slag inom en yta som påverkas av högsta förutsägbara vattenstånd innebär enligt miljöbalken vattenverksamhet. Byggandet av en bro är tillståndspliktigt. Ansökan om tillstånd hanteras av Mark- och miljödomstolen som har en ungefärlig handläggningstid på 1 år.

Innan ansökan kan lämnas in behöver en beskrivning av de planerade arbetena tas fram tillsammans med en miljökonsekvensbeskrivning. För att beskriva hur arbetet ska utföras behövs provtagning av marken för att kunna projektera ny grundläggning, utreda förekomst av markföroreningar, med mera.  Länsstyrelsen behöver också bedöma om anläggningen är att klassa som betydande miljöpåverkan eller ej. Detta beslut kan tas efter att sökanden har tagit fram ett samrådsunderlag, hållit ett samråd med myndigheter och berörda parter (såsom fastighetsägare och ledningsägare) samt redovisat detta i en samrådsredogörelse.

Varför bygger vi inte en tillfällig bro?

Utrymmet att anlägga en provisorisk bro intill den befintliga saknas. Det är både anläggningar ovan och under mark (ledningar) som begränsar. En provisorisk bro kräver även omfattande grundläggningsåtgärder då vi inom området har mycket besvärliga geotekniska förhållanden med både stabilitets- och sättningsproblematik att ta hänsyn till. En temporär bro för fordonstrafik kan alltså inte anläggas på befintliga brostöd utan åtgärder, vilket medför en tillståndsprövning som kan bli lika långvarig som för den permanenta bron. Investeringskostnaden för en temporär bro bedöms av dessa anledningar inte motsvara nyttan.

Varför använder vi inte befintliga brostöd eller grundläggning och lägger en ny överbyggnad på?

Livslängden för nya bron är 120 år. Grundläggningen från 1955 har redan förbrukat en stor del av sin livslängd. Befintlig bro är en rambro, stöd och grundläggning är dimensionerade för att fungera som en helhet. En lättare överbyggnad, till exempel av stål, är traditionellt mer underhållskrävande än en betongbro och har generellt sett en större investeringskostnad. Skadorna på befintlig bro har troligtvis uppstått då man breddade bron 2002, att lappa och laga är inte visat sig vara tillförlitligt eller hållbart i längden.

Hur ser tidsplanen ut?

Ny bro beräknas stå klar till hösten 2022. Upphandling av entreprenör sker vår/sommar 2021. Entreprenaden beräknas påbörjas sommaren 2021. Innan dess ska en tillståndsprövning hos Mark- och miljödomstolen äga rum. En illustration av de steg som ingår i tidsplanen finns i bildspelet ovan.

När rivs den gamla bron, och hur länge är vi sedan utan förbindelse även för gång- och cykeltrafik?

Vi river och bygger i samma entreprenad. Så bron kan förhoppningsvis stå kvar och användas för gång- och cykeltrafik fram till entreprenaden som planeras starta sommaren 2021. Byggnationen beräknas ta cirka 10-12 månader. Under denna tid hänvisas gång- och cykeltrafiken till bron vid Fyren (120 meter söder om Borgmästarebron) samt bron vid Strandgatan/Bergsgatan (300 meter norr om Borgmästarebron).

Vad kostar hela projektet?

Kostnadsberäkningen för rivning och byggnation samt tillståndsprövning och projektering är sammanlagt cirka 22 miljoner kronor.