Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Varla 2:398 och Varla 2:399, kontorsbyggnad mm

Här vill vi ta fram en detaljplanen för att möjliggöra för kontorsbyggnad, aktivitetscenter och skolverksamhet.

Aktuellt

Samråd för förslag till ny detaljplan för kontorsbyggnad med mera inom fastighet Varla 2:398 och Varla 2:399 har avslutats. Vi sammanställer nu de inkomna synpunkterna och kommer hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Beskrivning

Bergsala AB som är fastighetsägare till Varla 2:398 har bedrivit sin verksamhet inom fastigheten i snart 40 år. För att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet inom fastigheten behöver de utöka sina kontorslokaler. Samtidigt vill de möjliggöra för ett aktivitetscenter med fokus på padel.

Kungsbacka kommun är fastighetsägare till Varla 2:399. Inom fastigheten bedriver Elof Lindälvs gymnasium yrkesutbildning för transportprogrammet. Eftersom gällande detaljplan inte tillåter någon typ av skolverksamhet har Elof Lindälvs gymnasium endast tillfälligt bygglov. Med anledning av att det tillfälliga bygglovet snart löper ut och inte kan förlängas behöver vi ta fram en ny detaljplan som låter skolverksamheten vara kvar på platsen.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna