Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Teaterparken Goplats

Under våren 2020 anlägger Kungsbacka kommun en rekreationsplats i Teaterparken, mellan Aranäsgymnasiet och Kungsbackaån. Vi kallar den Goplats, för att det ska vara en go plats att umgås och bara vara på.

Platsen har utformats i dialog med tjejer från Aranäsgymnasiet och kommer vid färdigställande att omfatta ytor som bland annat ger möjlighet att studera och umgås samt att njuta av sol och vackra planteringar.

Tidplan

Arbetet genomfördes under våren 2020. I vecka 24 öppnar vi den färdiga platsen.

Bakgrund

Hälsan bland unga har länge visat en negativ utveckling. Unga flickor är en extra utsatt grupp, de både mår sämre och känner sig mer otrygga i det offentliga rummet.

I Kungsbackas Lupp*-undersökning från 2017 presenteras en stor könsskillnad i Kungsbacka med väsentligt sämre självskattad hälsa hos flickor jämfört med pojkar. 74 procent av flickorna (jämfört med 40 procent av pojkarna) anger att det har någon typ av hälsobesvär. I undersökningen framkom också att 1 av 3 flickor tycker att det finns för lite att göra på fritiden. Samma undersökningen visar även att unga har lågt förtroende för vuxenvärlden och känner sig inte lyssnade på. Bara 1 av 4 av de unga anger att de tror på möjligheten att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen.

Den fysiska aktiviteten är lägre bland flickor än bland pojkar. Det offentliga rummet och spontanidrottsytor utnyttjas i mycket högre grad av pojkar än av flickor. Då utomhusvistelse minskar stress och ökar välbefinnandet kan detta vara en av faktorerna till att flickor upplever sämre hälsa än pojkar.

Invånardialog

Vid fem tillfällen under februari och mars 2019 gjorde vi en invånardialog med en grupp tjejer från årskurs 2 på Aranäsgymnasiet. De samlade i sin tur in åsikter från andra unga tjejer i Kungsbacka genom ett frågeformulär.

*Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är ett verktyg för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut lokalt.

Kontakta gärna

Projektledare Annika Svensson
0300-83 59 31
annika.svensson2@kungsbacka.se