Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Översvämningsskydd Kolla - detaljplan

Aktuellt

Arbetet med ändring av detaljplan har pausats då kommunstyrelsen beslutat att ta fram en övergripande strategi för hantering av översvämningsrisker inom Kungsbacka kommun.

Strategin kan påverka både hur det planerade översvämningsskyddet i Kolla utformas och vilken omfattning skyddet ska ha. Nämnden för Teknik beslutade 15 maj 2019 att avvakta med byggnationen i Kolla.

Beskrivning

Kolla 1:20 och 1:36 ligger längs Kungsbackaåns västra strand i den södra delen av Kungsbacka tätort. Planområdet berör strandområdet med befintlig cykelväg och delar av kvartersmarken närmast strandområdet.

Det här ska planläggas

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för att uppföra ett översvämningsskydd som skydd mot höga vattenstånd. Längs översvämningsskyddet kommer möjligheter till passager att finnas, både i form av trappor och tillgänglighetsanpassade gång- och cykelbanor. Med detaljplanen skapas också utrymme för en underjordisk pumpstation och en elcentral.

Läs mer om översvämningsskyddet: Översvämningsskydd Kolla

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna