Kungsbacka sportcenter & Aranäs stadsdel

Bullerskärm Aranäs

Aranäs stadsdel, skyddsbarriär utmed järnvägen

Kungsbacka kommun har gett i uppdrag åt Mark & Energibyggarna i Göteborg AB att bygga en skyddsbarriär utmed järnvägen i Aranäs stadsdel. Barriären är en bullerskärm som även ska kunna minska spridning av vätskor vid ett eventuellt utsläpp av kemikalier på banvallen. Barriären är uppbyggd av ett stålskelett med polykarbonatskärmar (plastskärmar). Skärmarna är försedda med ett vitt mönster i form av prickar i olika storlekar för att undvika att fåglar ska flyga in i skärmarna.

Två etapper

Barriären är uppdelad i två etapper, den norra utmed järnvägen vid P-huset Linden samt den södra utmed järnvägen i höjd med Kungsbacka sporthall samt badhuset.

Tidplan

Bygget började i oktober 2021. Den norra etappen ska vara färdigställd senast 31/1 2022. Den södra etappen ska vara klar senast 20/5 2022.

Bakgrund

I två olika detaljplaner, Aranäs 3 respektive 4, planerar vi bland annat för bostäder. För att klara de riktvärden som gäller för buller behövs en bullerskärm utmed järnvägen. Skärmen ska också minska spridning av vätskor vid ett eventuellt utsläpp av kemikalier på banvallen.

Skärmen är uppdelad i två etapper, den norra och den södra, med ett uppehåll vid järnvägsbron över Skolgatan. Bullerutredningen har visat att riktvärden för buller uppfylls även om skärmen inte sträcker sig över själva bron. För att minska bullernivåerna från järnvägen tillräckligt mycket behöver skärmen som högst sträcka sig cirka 4,6 m över marknivån.

Bullerskärmens konstruktion baseras på en noggrann projektering. Utifrån de geotekniska förutsättningarna samt det utrymme som finns har vi valt en lösning med relativt låg vikt. Skärmen kommer att förankras med stora fundament under marknivå som grund för ett stålskelett där plastskärmarna fästs. Det är en teknisk lösning som finns på många ställen utmed järnväg. Konstruktionen är mycket stabil och motstår höga vindstyrkor när tågen passerar med maxhastighet.

Entreprenör

Mark & Energibyggarna i Göteborg AB
Platschef Andreas Jurkiewicz
076-945 16 00

Mer information

Projektledare Marie Lindh
0300-83 41 10
marie.lindh@kungsbacka.se