Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Kvarteret Gjutaren och Liljan

Aktuellt

Nu pågår arbetet med att ta fram ett samrådsförslag till detaljplan för blandad stadsbebyggelse inom kvarteret Gjutaren och Liljan i Kungsbacka. Målsättningen är att ha ett samrådsförslag färdigt till hösten 2021. Ett antagande av detaljplanen beräknas ske hösten 2022.

Bakgrund

Kommunstyrelsen godkände den 25 augusti 2020 planprogrammet för kvarteret Gjutaren och Liljan.

Byggnadsnämndens arbetsutskott gav den 26 november 2020 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för blandad stadsbebyggelse inom kvarteret Gjutaren och Liljan i Kungsbacka.

Beskrivning

Idag finns det bland annat en förskola, kulturverksamheten Elektronen, stenhuggeriet samt flera mindre verksamheter i området. I den västra delen finns ett grönområde.

Detaljplanen syftar till att omvandla verksamhetsområdet till en blandad stadsbebyggelse innehållandes cirka 300 bostäder, ny skola och förskola, viss yta för kommersiella verksamheter, förbättrade parkeringsmöjligheter samt en utveckling av ett befintligt grönområde i västra delen av området. Tanken är att även stärka kopplingar till angränsande områden genom förbättrade möjligheter för fotgängare och cyklister. En utveckling av området kommer även bidra till att binda samman stadsväven mellan innerstaden, Kungsmässan och norra delen av centrala Kungsbacka.

Marken inom planområdet ägs av Kungsbacka kommun och Riksbyggen.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna