Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Planändring för fastighetsindelning

Fastighet: Fisken 4, 5 och 7

Aktuellt

Samrådet av förslag till ny detaljplan för planändring  för fastighetsindelning har avslutats. Vi sammanställer nu de synpunkter som har kommit in och vi kommer att hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Bakgrund

Fastighetsägaren lämnade in ansökan 17 oktober 2019 om planbesked för att upphäva tomtindelningen för fastigheterna Fisken 4, 5 och 7. För fastigheterna i kvarteret fisken gäller stadsplan från 1987. För fastigheterna gäller också en tomtindelning från 1913. Tomtindelningen gäller idag som fastighetsindelningsbestämmelse i gällande plan.

Den 23 januari 2020 lämnade byggnadsnämnden lämnade besked att kommunen avser pröva den begärda åtgärden genom ändring av befintlig detaljplan.

Det här ska planläggas

Planförslaget syftar till att möjliggöra för en mer rationell fastighetsindelning, genom att ta bort bestämmelser som rör fastighetsindelningen.

Tidplan

  • Samråd – andra kvartalet 2021
  • Granskning – tredje kvartalet 2021
  • Antagande – fjärde kvartalet 2021

Detaljplanen tas fram med ett förenklat standardförfarande och samråd sker med Länsstyrelsen, Lantmäteriet och berörda sakägare som i detta fall är fastighetsägaren till Fisken 4, 5 och 7. Samrådet är enda tillfället lämna synpunkter på förslaget för att senare ha rätt att överklaga beslutet.

Exploatör

Privat fastighetsägare

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna