Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Södra porten, planprogram

Aktuellt

Kommunstyrelsen godkände planprogrammet 21 januari 2020. 

Bakgrund

Kungsbacka kommun vill skapa en tydlig entré söderifrån mot Kungsbacka stad från Varbergsvägen. Programområdet består till största delen av jordbruksmark med en gård vid Hammerövägen. I norr gränsar området till bostadsbebyggelse.

Kommunstyrelsen beslutade 16 juni 2015 att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta en förstudie för nytt bostadsområde utefter förfrågan från fastighetsägarna.

Beskrivning

Planprogrammet kartlägger områdets förutsättningar samt ger förslag på struktur för området med bland annat gatunät, dagvattenhantering och bebyggelse med bostäder, verksamhetslokaler och kommunal service. Planprogrammet ska ligga till grund för detaljplanläggning.

Status och dokument

Kontakta gärna