Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Sydöstra centrum

Aktuellt

Planprogrammet godkändes av kommunstyrelsen 21 januari 2020. Just nu pågår arbete med att ta fram en detaljplan för en av etapperna inom området.

Beskrivning

Genom planprogrammet föreslår vi en utveckling där nuvarande glesa verksamhetsområde omvandlas till blandad stadsbebyggelse. Området kompletteras med bostäder, verksamheter, upplevelserika stråk och naturliga mötesplatser. Programmet visar på att det kan bli mellan 1 000 till 1 300 bostäder och att en tredjedel av ytan kan rymma verksamheter.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna