Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Tennishall, Skårby 3:4

Aktuellt

Måndag 13 januari höll vi ett informationsmöte om placering av ny tennishall samt planerna för ett nytt vård- och omsorgsboende i Björkris. Representanter från Kungsbacka tennisklubb var också med. Anteckningar från mötet hittar du i dokumentet längst ner på sidan. 

Bakgrund

Kungsbacka tennisklubb växer och är i behov av nya lokaler då befintlig lokal är för liten samt att delar av den är på tidsbegränsat bygglov. Klubben vill uppföra en större anläggning då antalet medlemmar har ökat och de har ett behov av fler banor för att kunna bedriva sin verksamhet. Ny placering föreslås väster om Ica Maxi stormarknad, där kommunen äger marken. 

Kommunstyrelsen tog beslut 17 december 2019 om att utreda plats för ny tennishall. 

Trafik och planering

Infart till tennisklubben kommer att ske från Arendalsvägen i söder och det kommer inte att vara någon genomfart för biltrafik mellan Arendalsvägen och Kvarntorpsvägen. Befintlig gång- och cykelväg kommer att vara kvar och det kommer att anläggas en ny väg fram till parkeringen.

Bilden visar var parkering, tennishall och utomhusbanor föreslås att ligga

Parkering planeras i den södra delen av området och hallen direkt norröver. Utebanorna planeras väster om hallbyggnaden, och avses att omringas av exempelvis träd, buskar eller motsvarande. Tennisanläggningen bedöms bli en lämplig övergång från det befintliga verksamhetsområdet till naturområdet och bostäderna i väster. 

Bygglov

Kungsbacka tennisklubb avser att skicka in en bygglovsansökan för uppförande av ny tennishall och utebanor under våren 2020. Berörda grannar kommer att bli underrättade och har då möjlighet att lämna synpunkter.

Tidplan

Byggstart är planerad till hösten 2020 och anläggningen planeras vara klar våren 2022. 

Kontakta gärna