Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Tölö bullerskydd

Förvaltningen för Teknik planerar att bygga ett bullerskydd på del av Söderåleden samt Tölö Ängar.

Vi har sammanfattat de utredningar som redan gjorts i området, samt kompletterat med nya provtagningar där underlagen behövt kompletteras. Den geotekniska utredningen färdigställdes i september 2021.

Projektering

Projekteringen är uppdelad i två skeden. I det första skedet kommer en konsult att ta fram ett skissförslag med en kostnadsuppskattning, samt underlag till bygglovsansökan. I detta skede kommer samråd att hållas med berörda, preliminärt fjärde kvartalet 2021.

När beslut om utformning och kostnad är taget och bygglov erhållits påbörjas skede två. Här görs detaljprojektering och handlingar för upphandling av entreprenör tas fram.

Preliminär tidplan

  • Projektering skede 1 hösten 2021
  • Bygglov vintern 2021-2022
  • Detaljprojektering skede 2 våren 2022
  • Upphandling våren 2022
  • Byggnation sommar/höst 2022

Tidplanen förutsätter att bygglov och upphandling inte överklagas. 

Bakgrund

I januari 2021 fick förvaltningen för Teknik ett föreläggande från Miljö & Hälsoskydd om att åtgärda bullernivåer från trafik på delar av Söderåleden samt Tölö Ängar. 

Föreläggandet för Tölö Ängar vann laga kraft 2021-02-09, föreläggandet för del av Söderåleden vann laga kraft 2021-04-27. De två projekten drivs som ett projekt på Teknik och startades efter att båda förelägganden vunnit laga kraft.

Kontakt

Projektledare Henrik Åhnbrink
0300-83 74 28
henrik.ahnbrink@kungsbacka.se