Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Björkris, vård- och omsorgsboende

Aktuellt

Granskning av förslag till ny detaljplan för nytt vård- och omsorgsboende i Björkris har avslutats. Vi sammanställer nu de inkomna synpunkterna och kommer hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Bakgrund

I Björkris planeras ett vård- och omsorgsboende med 120 platser inom fastigheten Skårby 12:1. Denna byggnation kräver nya gator samt en ny cirkulation på Göteborgsvägen. Intill vårdboendet anläggs en mindre park samt parkeringar.

Planområdet ska varsamt kopplas samman med Björkris etapp två.

Tidplan

Vård- och omsorgsboendet planeras att stå klart 2022. Planerad byggstart är i november 2020.

Detaljplanearbetet startade december 2019, med samråd mars 2020 och granskning maj 2020. Detaljplanen beräknas bli antagen i september samma år. 

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna