Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Illustration över planområdet
Nu kan du tycka till

Samråd 21 januari - 11 februari 2021

Varla 3:22 och 3:34 m fl, verksamhetsområde

Här tar vi fram en detaljplanen för att möjliggöra för vidareutveckling av kontor, verksamheter och industri.

Aktuellt

Nu kan du tycka till om detaljplaneförslag för verksamhetsområde inom fastighet Varla 3:22 mfl i Kungsbacka. Samrådet pågår mellan 21 januarioch 11 februari 2021. Handlingarna finns här på webben och i stadshusets entré.

Skicka in synpunkter

Vi vill ha dina synpunkter skriftligen senast 11 februari 2021. Du kan skicka in via vår e-tjänst.

E-tjänst; Lämna synpunkter

Du kan också skicka till vår e-post eller postadress:

samhallsbyggnadskontoret@
kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
Samhällsbyggnadskontoret
434 81 Kungsbacka

Glöm inte att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar skriftliga synpunkter under samråd eller granskning.

Beskrivning

Planområdet är cirka 14 hektar stort och ligger intill E6:ans norra avfart till Kungsbacka. Här finns förutsättningar god kommunikation samtidigt som området ligger nära Kungsbackas centrala delar.

Castellum AB är fastighetsägare till Varla 3:22 och 3:34. Varla 3:22 har i nuvarande plan stora ytor utan byggrätt. Varla 3:34 är bebyggd med en äldre lantgård placerad vid bergskanten.

En byggrätt om 60 000 kvm kommer att rymmas inom detaljplanen enligt förslaget. Byggnadshöjden kommer att variera mellan 20-30 meter. Den högsta delen kommer att vara i norra delen om området. Kungsbacka kommun är fastighetsägare till Varla 2:198. En mindre del av denna fastighet finns med inom planområdet och utgörs av grönyta.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna