Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Varla 6:17, 6:18 och 6:22, detaljplan för verksamheter

Aktuellt

Samrådet av förslag till ny detaljplan för verksamheter inom Varla 6:17 m fl i Kungsbacka har avslutats. Vi sammanställer nu de synpunkter som har kommit in och vi kommer att hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Bakgrund

Byggnadsnämndens arbetsutskott gav den 26 november 2020 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för verksamheter inom Varla östra verksamhetsområde för fastigheterna Varla 6:17, 6:18 och 6:22 i Kungsbacka.

Bröderna Henrikssons Stenhuggeri kommer flytta sin verksamhet till fastigheten Varla 6:22 (nuvarande lokaler för Gunry) från deras nuvarande lokalisering vid Industrigatan, inom kvarteret Gjutaren, som istället ska utvecklas med bostadsbebyggelse. För att möjliggöra en flytt av verksamheten krävs en ändring av gällande detaljplan för att göra bebyggelsen anpassad efter de behov som finns för verksamheten.

Beskrivning

Idag består området av småskaliga verksamheter som exempelvis bensinmack, pizzeria, kontorslokaler med mera inom Varla 6:17 och 6:18 samt av mer storskalig verksamhet/industri inom Varla 6:22 där Gunry idag bedriver sin verksamhet.

Detaljplanen syftar till att ge en ökad byggrätt för befintliga fastigheter för att möjliggöra en utveckling av ytterligare verksamheter inom området. Detaljplanen syftar även till att skapa en mer stadsmässig utformning av bebyggelse, parkering och skyltning ut mot Varlavägen som är utpekad som en av stadens entréer där extra omsorg ska läggas på gestaltning inom Kungsbacka.

Marken inom planområdet ägs av två privata fastighetsägare samt av Kungsbacka kommun som äger Kabelgatan.

 

Status och dokument

Kontakta gärna