Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Voxlöv VA-utbyggnad

Observera att områdesmarkeringen i lila är ungefärlig. Vilka fastigheter som slutgiltigt kommer att ingå vid VA-utbyggnad och erbjudas anslutning har ännu inte fastställts.

VA-utbyggnad 407 Voxlöv

Kungsbacka kommun utreder för utbyggnad av vatten och avlopp (VA) till cirka 15 fastigheter i området Voxlöv. Fastigheter i området planeras anslutas till kommunala vattentjänster i enlighet med de långsiktiga behov som finns för respektive fastighet. En förstudie kommer att utvisa vilka fastigheter som ska ingå och vilka vattentjänster de ska erbjudas.

De vattentjänster som finns är kombinationer av: Dricksvatten, Spillvatten (köks- och toalettavlopp), Dagvatten fastighet och Dagvatten gata. Dagvatten innebär avrinning från nederbörd. Informationen på denna sida kommer att hållas uppdaterad under projektet.

Avtalsanslutna

I området finns fastigheter som sedan tidigare har avtalsanslutningar till kommunalt VA. Under förstudien kommer vi att kommunicera med avtalsansluta fastigheter angående möjligheter till att avtalsanslutningarna antingen finns kvar som nu eller att kommunen tar över ägande och ansvar för ledningsnät. Om ledningsnätet blir kommunalt, ansluter varje fastighets egna ledningar direkt till det kommunala ledningsnätet strax utanför tomtgränsen.

Detaljplan för området

Planprogram för området finns och detaljplan kommer att påbörjas. Det kan påverka tidsplanen.

Läs mer: Nordöstra Kungsbacka stad

Tidplan

Tidplanen kommer att samordnas med detaljplanen. Observera att tider är preliminära och tidplanen kan komma att ändras. Om detaljplanen blir fördröjd innebär det att även VA-utbyggnaden blir fördröjd.

  • Förstudie: pågår och beräknas vara klar 2022
  • Detaljprojektering: Påbörjas 2023
  • Byggstart: beräknas bli under 2025
  • Anslutning: kan antas bli möjlig 1 - 3 år efter byggstart 

Just nu händer detta i förstudien:

Möten

Digitalt informationsmöte hölls 2022-01-12. Presentation från mötet

Platsbesök

Vi var på ett platsbesök i området i september 2021.

(Platsbesök innebär att representanter från konsultföretaget Sweco och Kungsbacka kommun gemensamt besöker området i syfte att identifiera geografiska förutsättningar som kan vara avgörande för framtida VA-utbyggnad.)

Utredning av dagvatten

Området bedöms i nuläget inte ha ett behov av en kommunal avledning av dagvatten.

Onyttigbliven anläggning

Ersättning för onyttigbliven anläggning är inte aktuell om man som fastighetsägare vet om att det planeras en VA-utbyggnad i området inom cirka fem år.

Läs mer om onyttigbliven anläggning

Frågor och svar

Frågor och svar om VA-utbyggnad

Frågor och svar om 407 Voxlöv LÄNK KOMMER SENARE

Ovan finner du svar på allmänna frågor. Ytterligare frågor kan ställas via nedanstående e-post. Frågorna besvaras i samband med det inbokade mötet, här på internetsidan eller via e-post.

Fastighetsspecifika frågor besvaras per e-post eller telefon. Kom ihåg att lämna e-postadress, telefonnummer, fastighetsbeteckning, adress och områdets namn tillsammans med din fråga.

Kontakt

teknik.va-utbyggnad@kungsbacka.se