Aktuella projekt i Onsala

Foto: Adam Folcker

Onsalavägen Rösan-Forsbäck

Trafikverket vill bygga om väg 940 (Onsalavägen) mellan Rösan och Forsbäck för att vägen ska bli säkrare. Vägen går i dag genom Onsala tätort och orsakar där en barriär genom samhället med olycksrisker och bullerproblem. När nya väg 940 har byggts minskar barriären genom samhället vilket underlättar för gång- och cykeltrafikanter. Vägen kommer att dras om väster om Onsala tätort och delar av vägen kommer att bli mötesfri landsväg med hastigheten 80 km/h.

Vad händer nu?

Trafikverkets avdelning Planprövning fastställde i februari 2016 arbetsplanen för sträckan Rösan-Forsbäck. I arbetsplanen har Trafikverket föreslagit att delar av Håkullavägen och delar av Skällaredsvägen ska bli allmänna vägar, med Kungsbacka kommun som väghållare. Kungsbacka kommun har tidigare saknat ett kommunalt väghållningsområde på Onsala, vilket är en förutsättning för att de ska kunna ta över väghållningsansvaret. Trafikverket och Kungsbacka kommun har nu tecknat ett avtal som reglerar detta.

Den 11 mars var sista dagen för att överklaga fastställelsebeslutet. Sammanlagt har 19 överklaganden inkommit, och av dessa har överklaganden har nio begärt anstånd att utveckla argument för överklagandet under april 2016. Den 21 mars lämnade Trafikverket över överklagandena och fastställelsebeslutet till regeringen för prövning.

I väntan på fastställelsebeslut för båda delsträckorna, Rösan-Forsbäck och Forsbäck-E6, arbetar projektgruppen vidare med flera olika projekteringsfrågor. Miljöfrågorna är i fokus och även säkerhetsfrågor under byggskedet. Särskilt noggranna förberedelser behövs då bygget ska genomföras nära befintliga vägar och verksamheter såsom skolor och arbetsplatser. Tillsammans med skolorna läggs nu strategier upp för att trygga barnens säkerhet och skolmiljö under byggtiden.

Arkeologisk slutundersökning

Innan nya väg 940 kan byggas ska en arkeologisk slutundersökning av tio områden längs sträckan utföras. Projektet har därför ansökt om en arkeologisk slutundersökning hos Länsstyrelsen. De beslutar om slutundersökning och handlar sedan upp ett arkeologiföretag som utför undersökningen. Den får påbörjas först när vägplanens fastställelsebeslut vinner laga kraft.

Tidplan

För mer information om byggstart se länk till Trafikverket.

Kommunen ansvarar för detaljplanerna

Kommunens ansvar när det gäller vägen är att ändra de detaljplaner som krävs för att arbetsplanen ska kunna genomföras.

Kontakt Trafikverket

Johanna Kindlund, projektledare
Telefon: 010-124 15 84