Aktuella projekt i Onsala

Lyngås 3:3, Onsala Herrgård

Ansökan om planbesked återkallad

Sökande har återkallat sin ansökan om planbesked innan ärendet togs upp för beslut hos nämnden.

Historik

Samhällsbyggnadskontoret fick under våren 2019 in en ansökan om planbesked för ändring av gällande detaljplans användning inom Lyngås 3:3, Onsala Herrgård. Ansökan syftade till en ändring av del av gällande detaljplan för att inom fastigheten tillåta behandlingshem utöver gällande användning.

Efter ett politiskt beslut förde samhällsbyggnadskontoret en dialog med berörda fastighetsägare angående förfrågan om planbesked för berörd fastighet. Samhällsbyggnadskontoret skickade upp tjänsteskrivelsen till politiken för nytt beslut där de 121 yttranden som kom in under dialogen var bifogade.

Ärendet gick upp till byggnadsnämndens arbetsutskott den 21 mars 2019. Beslut i ärendet skulle ha tagits av byggnadsnämnden den 25 april 2019, men samma dag drogs ärendet ut ur dagordningen efter begäran av sökande. Under februari 2020 skickade de sökande in skriftlig information om att de drar tillbaka sin ansökan om planbesked.

Protokollen från byggnadsnämndens arbetsutskott den 21 mars och byggnadsnämnden den 25 april 2019 finns att läsa här: Byggnadsnämnden 2019

Kontakta gärna