Aktuella projekt i Onsala

Planändring vid Onsala Kulleväg

Fastighet: Onsala-Kullen 1:98

Aktuellt

Detaljplanen har vunnit laga kraft och är nu giltig. 

Bakgrund

Fastighetsägaren lämnade in ansökan om planbesked den 4 april 2016 för att möjliggöra för tillbyggnad av befintligt bostadshus. Gällande detaljplan vann laga kraft 1968. Befintligt bostadshus är placerad helt inom mark som inte får bebyggas och det är därför inte möjligt att bevilja bygglov för en tillbyggnad. Byggnadsnämnden lämnade besked den 15 juni 2016 att kommunen avser pröva den begärda åtgärden genom ändring av befintlig detaljplan inom Onsala-Kullen 1:98.

Det här har planlagts

Planen har ändrat i syfte att göra det möjligt för en tillbyggnad av befintligt bostadshus. I samband med planändringen sågs befintliga planbestämmelser över för att möjliggöra för en mer ändamålsenlig bebyggelse.

Tidplan

  • Samråd – andra kvartalet  2021.
  • Granskning – tredje kvartalet 2021
  • Antagande – fjärde kvartalet 2021

Exploatör

Privat fastighetsägare.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna