Aktuella projekt i Onsala

Nu kan du tycka till

Samråd till 22 juni 2021

Planändring vid Onsala Kulleväg

Fastighet: Onsala-Kullen 1:98

Aktuellt

Nu kan du tycka till om förslag om detaljplaneändring för Onsala-Kullen 1:98 i Onsala. Samrådet pågår mellan 1 juni och 22 juni 2021. Handlingarna finns här på webben och i stadshusets entré.

Skicka in synpunkter

Vi vill ha dina synpunkter skriftligen senast 22 juni 2021. Du kan skicka in via vår e-tjänst.

E-tjänst; Lämna synpunkter

Du kan också skicka till vår e-post eller postadress:

samhallsbyggnadskontoret@
kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
Samhällsbyggnadskontoret
434 81 Kungsbacka

Glöm inte att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar skriftliga synpunkter under samråd eller granskning.

Bakgrund

Fastighetsägaren lämnade in ansökan om planbesked den 4 april 2016 för att möjliggöra för tillbyggnad av befintligt bostadshus. Gällande detaljplan vann laga kraft 1968. Befintligt bostadshus är placerad helt inom mark som inte får bebyggas och det är därför inte möjligt att bevilja bygglov för en tillbyggnad. Byggnadsnämnden lämnade besked den 15 juni 2016 att kommunen avser pröva den begärda åtgärden genom ändring av befintlig detaljplan inom Onsala-Kullen 1:98.

Det här ska planläggas

Planförslaget syftar till att möjliggöra för en tillbyggnad av befintligt bostadshus, genom att anpassa byggrätten till hur fastigheten, genom tidigare bygglov, tagits i anspråk. I samband med planändringen ses befintliga planbestämmelser över för att möjliggöra för en mer ändamålsenlig bebyggelse.

Tidplan

  • Samråd – andra kvartalet  2021.
  • Granskning – tredje kvartalet 2021
  • Antagande – fjärde kvartalet 2021

Detaljplanen tas fram med ett begränsat standardförfarande vilket innebär att om samtliga sakägare samt länsstyrelsen godkänner förslaget under samrådsskedet kan detaljplanen antas efter samråd.

Exploatör

Privat fastighetsägare.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna