Aktuella projekt i Onsala

Skällared 4:1, Gottskärs hamn

Aktuellt

Samrådet för förslag till ändring av detaljplan för del av Skällared 4:1 i Gottskär har avslutats. Vi sammanställer nu de inkomna synpunkterna och kommer hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Bakgrund

Inom fastighet Skällared 4:1 finns en del av det som utgör Gottskärs hamn. Fastigheten ägs av kommunen men hamnverksamheten bedrivs av föreningen Gottaskärs Hamn genom arrendeavtal.

Kommunen som ägare till Skälared 4:1 fått ett beslut från Länsstyrelsen om att ansöka om tillstånd för vattenverksamhet alternativt en lagligförklaring för de bryggor inom fastigheten som idag är en del av Gottskärs hamn. Enligt den gällande detaljplanen för fastigheten får vattenområdet inte fyllas ut eller överbyggas i annan mån än vad som behövs för mindre bryggor, badhus, båthus eller liknande. Därför behöver detaljplanen ändras för att möjliggöra för hamnen att få tillstånd för vattenverksamhet. Arbetet med att ändra detaljplanen pågår.

Parallellt med processen att ändra detaljplanen för vattenområdet pågår en prövning av tillstånd för, alternativt lagligförklaring av flytbryggor, vågbrytare och andra bryggor som hör till hamnen.

Utveckling av Gottskär 

Läs mer om arbetet med att utveckla Gottskär: Utveckling av Gottskär

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna

Kontakta gärna