Aktuella projekt i Onsala

Utveckling av Gottskär

Kommunstyrelsen har godkänt förstudien om att utveckla Gottskär. Förslaget ska se över möjligheterna att bygga ny båthamn, ett nytt sammanhängande bryggstråk, nya bostäder och bättre kommunikation för gång och cykeltrafikanter.

Det övergripande syftet med förstudien är att underlätta och skapa förutsättningar för Gottskärs framtida utveckling som hamnmiljö, besöksmål och boendemiljö. En målsättning är att visa lösningar som syftar till att göra hamnplanen mer tillgänglig och attraktiv för alla under en större del av året än idag. 

Föreslagna åtgärder är att:

  • öka tillgängligheten och tryggheten för gående och cyklister samt stärka och skapa nya stråk.
  • minska biltrafiken till och begränsa parkeringsmöjligheterna på hamnplanen
  • säkerställa goda parkeringslösningar inom gångavstånd från hamnplanen
  • skapa förutsättningar för befintliga och nya verksamheter
  • och stärka samarbete och samförstånd bland aktörerna i Gottskärs hamnområde.

Ambitionen är att förstudien ska ge en tydlig bild för framtida utveckling och därmed vara ett användbart och inspirerande styrdokument som underlättar den fortsatta planeringsprocessen och dialog med fastighetsägare, privata aktörer och allmänhet.

Läs hela förstudien i dokumentet längst ner på sidan. 

Bakgrund

Gottskär har under lång tid varit en ort för fiske, handel, sjöfart och besöksnäring. Genom sin närhet till havet och naturen har orten en tydlig dragningskraft som utflyktsmål, såväl för badande gäster som för alla som vill komma nära havet.

Orten har inte förnyats i den takt som krävs för att kunna utveckla en modern besöksnäring. Kommunstyrelsen har godkänt förstudien i syfte att ge underlag för ett större planeringsgrepp för de centrala delarna av Gottskär.

Havet är den viktigaste drivkraften i utvecklingen av Gottskär. Hela förstudien genomsyras av kommunens vilja att ta till vara Gottskärs potential. Genom en aktiv planering kan vi skapa förutsättningar för en utveckling av Gottskär som hamnmiljö, besöksmål och boendemiljö. Närheten till havet har historiskt sett varit avgörande för Gottskärs framväxt och är det än idag.  

Viktiga aktörer i området

Idag finns flera aktörer som verkar i området kring hamnplanen och som bidrar till att sätta Gottskär på kartan. Bland de aktörerna finns ett segelsällskap som har en varierande verksamhet i form av seglarskola och kappsegling. Även hamnföreningen som arrenderar och förvaltar kommunens del av Gottskärs hamn har stor betydelse för båtlivet på orten. Tillsammans med övriga verksamheter som erbjuder service av olika slag till boende och besökare utgör de kärnan i Gottskär.

Tidplan

2018-10-23 Kommunstyrelsen godkänner förstudien
Höst 2019 Planprogram påbörjas
Höst 2020 Samråd om detaljplaneförslag Hamnkrogen (Skällared 3:55) 
Höst 2021 Granskning detaljplaneförslag Hamnkrogen (Skällared 3:55)
Sommar 2022

Antagande av detaljplaneförslag Hamnkrogen (Skällared 3:55)

Tidplanen är preliminär och kan ändras löpande. 

 

Delområden inom utveckling av Gottskär

Kontakta gärna

Kontakta gärna