Aktuella projekt i Onsala

Runsås VA-utbyggnad

Observera att områdesmarkeringen i lila är ungefärlig. Vilka fastigheter som slutgiltigt kommer att ingå vid VA-utbyggnad och erbjudas anslutning har ännu inte fastställts.

VA-utbyggnad 305 Runsås

Kungsbacka kommun utreder för utbyggnad av vatten och avlopp (VA) till cirka 200 fastigheter i området Runsås, Röda Holme och Abbelås. Fastigheter i området planeras anslutas till kommunala vattentjänster i enlighet med de långsiktiga behov som finns för respektive fastighet. En förstudie kommer att utvisa vilka fastigheter som ska ingå och vilka vattentjänster de ska erbjudas.

De vattentjänster som finns är kombinationer av: dricksvatten, spillvatten (köks- och toalettavlopp), dagvatten fastighet och dagvatten gata. Dagvatten innebär avrinning från nederbörd. Informationen på denna sida kommer att hållas uppdaterad under projektet.

Avtalsanslutna

I området finns VA-föreningar som sedan tidigare har avtalsanslutningar till kommunalt VA.Vi har inlett samråd och kommunikation med fastighetsägare och avtalsansluta VA-föreningar angående möjligheter till att avtalsanslutningarna antingen finns kvar som nu eller att kommunen tar över ägande och ansvar för ledningsnät. Om ledningsnätet blir kommunalt, ansluter varje fastighets egna ledningar direkt till det kommunala ledningsnätet strax utanför tomtgränsen.

Tidplan

Observera att tider är preliminära och kan komma att ändras.

  • Förstudie: pågår och beräknas vara klar under våren 2022
  • Detaljprojektering: Påbörjas hösten 2022
  • Byggstart: beräknas bli under 2025
  • Anslutning: kan antas bli möjlig 1 - 3 år efter byggstart 

Just nu händer detta i förstudien

 

Möten

Informationsmöten hölls i västra repektive östra delen av Runsås.

Västra Runsås:

2021-04-28 hölls ett digitalt informationsmöte för västra delen av Runsås och för Runsås reningsverk ekonomisk förening.

Presentation infomöte

Östra Runsås:

2021-05-05 hölls ett digitalt informationsmöte för östra delen av Runsås och för Vässingsö vattenförening.

Presentation infomöte

Samråd

Vi kommer att under hösten 2021 ha samråd med VA-föreningar i området.

Platsbesök

Vi var på ett platsbesök i området i april 2021.

Utredning av dagvatten

Området bedöms i nuläget inte ha ett behov av en kommunal avledning av dagvatten.

Frågor och svar

Frågor och svar om VA-utbyggnad

Frågor och svar om 305 Runsås

Ovan finner du svar på allmänna frågor. Ytterligare frågor kan ställas via nedanstående e-post. Frågorna besvaras i samband med det inbokade mötet, här på internetsidan eller via e-post. Vi har tyvärr inte möjlighet att svara tidigare, eftersom planeringen avgörs först under förstudien.

Fastighetsspecifika frågor besvaras per e-post eller telefon. Kom ihåg att lämna e-postadress, telefonnummer, fastighetsbeteckning, adress och områdets namn tillsammans med din fråga.

Kontakt

teknik.va-utbyggnad@kungsbacka.se