Aktuella projekt i Onsala

Viken spillvattenledning och pumpstation

I Viken etapp 2 i södra Onsala bygger vi en tryckspillvattenledning en ny pumpstation vid Södergårdsvägen. Spillvattenledningen byggs längs en sträcka på cirka 2,8 km.

Som resultat av denna utbyggnad kommer det att bli möjligt att pumpa spillvatten från Vikens pumpstation till Lerkils reningsverk. Det minskar belastningen på Hammargårds reningsverk vilket i sin tur bidrar till en minskad belastning på Kungsbackafjorden. Projektet möjliggör dessutom anslutning av VA-föreningar i Sönnerbergen och Häcklehagen till kommunalt VA.

Etapp 1

I etapp 1 byggdes nya ledningar mellan Vikens pumpstation och Valldavägen. Etapp 1 färdigställdes 2018.

Etapp 2

Tryckspillvattenledningen kommer att förläggas längs med Valldavägen, främst i åkermark och naturmark, med start vid Södergårdsvägen och ansluta till självfallssystemet öster om Lerkilsvägen (se bilden ovan). Ledningen anläggs med konventionell schaktning samt borrningar under Valldavägen, Smarholmsvägen och Lerkilsvägen.

Ledningen är en överföringsledning vilket innebär att direkt påkoppling av enskilda hushåll inte är möjlig.

Tidplan

  • Röjning längs ledningssträcka november 2019
  • Start svets- och grävarbeten vinter 2019-2020
  • Färdigställande 2022

Kontakta gärna

Projektledare Teknik
Erika Nilsson
0300-83 84 24
erika.nilsson@kungsbacka.se

Byggledare Teknik
Christer Adlerborn
0300-83 89 27
christer.adlerborn@kungsbacka.se