Aktuella projekt i de östra delarna

Hjälm 4:1 m fl, bostäder

Aktuellt

Detaljplanen antogs av byggnadsnämnden den 25 augusti och vann laga kraft 27 september 2021.

Beskrivning

Ett planprogram godkändes i maj 2018 och i november 2019 tog byggnadsnämnden beslut om att påbörja arbete med en detaljplan. Syftet med detaljplanen var att utreda förutsättningarna för byggnation av 10-15 småhus inom del av fastigheten Hjälm 4:1 m.fl. Området är utpekat som utvecklingsområde i Kungsbackas översiktsplan ÖP06. Området utgörs av jordbruksmark som inte längre brukas och ligger mellan bostäder i öster och en genomfartsväg i väster. Fastighetsägare är Gåsevadholms fideikommiss AB.

Det här har detaljplanerats

Nytt småhusområde inom fastigheterna del av Hjälm 4:1, Hjälm 4:2 samt Hjälm 4:3. Området rymmer cirka 10-15 bostäder.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna