Aktuella projekt i de östra delarna

Nu kan du tycka till

Samråd till 27 oktober 2020

Hjälm 4:1 m fl, bostäder

Aktuellt

Nu kan du tycka till om förslag till detaljplan för bostäder i Hjälm. Samrådet pågår mellan 29 september och 27 oktober. Planhandlingar finns här på webben och i stadshusets entré. 

Vi kommer inte att ha ett öppet samrådsmöte. Det går dock bra att boka in möten med kommunens planhandläggare i mindre grupper. Detta kan hållas på plats i stadshuset eller digitalt. Se kontaktuppgifter nedan.

Här finns även en kort presentation som sammanfattar förslaget:

Detaljplan för bostäder i Hälm, Hjälm 4:1 m fl. (öppnas i nytt fönster)

Skicka in synpunkter

Vi vill ha dina synpunkter skriftligen senast 27 oktober 2020. Du kan skicka in via vår e-tjänst.

E-tjänst; Lämna synpunkter

Du kan också skicka till vår e-post eller postadress:

samhallsbyggnadskontoret@
kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
Samhällsbyggnadskontoret
434 81 Kungsbacka

Glöm inte att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar skriftliga synpunkter under samråd eller granskning.

Beskrivning

Ett planprogram godkändes i maj 2018 och i november 2019 tog byggnadsnämnden beslut om att påbörja arbete med en detaljplan. Syftet med detaljplanen är att utreda förutsättningarna för byggnation av 10-15 småhus inom del av fastigheten Hjälm 4:1 m.fl. Området är utpekat som utvecklingsområde i Kungsbackas översiktsplan ÖP06. Området utgörs av jordbruksmark som inte längre brukas och ligger mellan bostäder i öster och en genomfartsväg i väster. Fastighetsägare är Gåsevadholms fideikommiss AB.

Det här ska planläggas

Nytt småhusområde inom fastigheterna del av Hjälm 4:1, Hjälm 4:2 samt Hjälm 4:3. Området beräknas rymma cirka 10-15 bostäder.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna