Aktuella projekt i de östra delarna

Foto: Hanna Ståhl

Orter för utveckling

Östra delarna av kommunen är ett vackert och väl bevarat kulturlandskap med gles bebyggelse. Motivet att flytta hit är ofta att finna genuin bebyggelsemiljö och närhet till vacker natur.

Kommunen vill verka för en bättre balans mellan de snabbt växande västra delarna och orterna i öster med en betydligt lugnare utvecklingstakt.

Den spridda bebyggelsen gör det svårare att etablera servicefunktioner och erbjuda kollektivtrafik. I översiktsplanen, ÖP06, har därför ett antal serviceorter pekats ut. Här vill kommunen verka för att bygglovgivningen ska bli smidig också för projekt med flera hus åt gången. Planstudier har tagits fram för flera av orterna:

Kollektivtrafik garanteras

Kollektivtrafik garanteras till serviceorterna. En strävan är också att servicefunktioner ska tillföras orterna. Kommunala verksamheter som äldreboenden ska lokaliseras till serviceorterna.

Val av serviceorter

Serviceorterna är valda för att de har utvecklingspotential. Viktigt är att de är belägna vid knutpunkter där kollektivtrafik redan finns eller kan byggas ut. Befintlig bebyggelse att bygga vidare på finns på alla valda platser. Viss hänsyn har tagits till om det idag finns någon service på platsen. Från de södra serviceorterna når man lätt järnvägen mellan Borås och Varberg.

Kontakta gärna