Aktuella projekt i Särö och Bukärr

Algusered 1:290, bostäder

Aktuellt

Detaljplan för bostäder inom Algusered 1:290 inklusive upphävandeplan för del av S81 i Kungsbacka kommun antogs den 8 september 2020 av kommunfullmäktige. Detaljplanen har inte vunnit laga kraft.

Beskrivning

Detaljplanen gör det möjligt att uppföra flerbostadshus och villor i låg bebyggelse inom fastigheten Algusered 1:290, den ger inte möjlighet för genomfartstrafik. Upphävandeplanen innebär att en del av nu gällande detaljplan S81 upphävs, detta för att göra möjligt för en ny dagvattenanläggning.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna