Aktuella projekt i Särö och Bukärr

Algusered 1:290, bostäder

Aktuellt

Granskning av förslag till ny detaljplan för bostäder inom Algusered 1:290 har avslutats. Vi sammanställer nu de inkomna synpunkterna och kommer hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Beskrivning

Detaljplaneförslaget gör det möjligt att uppföra flerbostadshus och villor i låg bebyggelse. Detaljplaneförslaget har ändrats sedan samrådet och gör det nu inte möjligt för genomfartstrafik. Förslaget innebär också att en del av nu gällande detaljplan upphävs, detta för att möjliggöra för en ny dagvattenanläggning.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna