Aktuella projekt i Särö och Bukärr

Bukärr 22:28

Aktuellt

Byggnadsnämnden har godkänt förslaget till detaljplan 15 september 2016. Detaljplanen har överklagats till mark- och miljödomstolen. 

Byggnadsnämnden antog den reviderade detaljplanen 15 september 2016. Detaljplanen har vunnit laga kraft 14 februari 2017. 

Beskrivning

Detaljplanen ger fastigheterna Bukärr 22:28, 22:29, 22:30 och 22:1 byggrätter med samma planbestämmelser som övriga fastigheter inom detaljplanen S94. Detaljplanen innebär också att den del av Wallbergs backe som idag ligger på kvartersmark inom Bukärr 22:1 blir gemensamhetsanläggning för gata. .  

Det här ska planläggas

Planområdet är beläget på norra delen av Wallbergs backe i Släp. Fastigheterna inom området är i privat ägo. Planområdet omfattar cirka 9 900 kvadratmeter.

Status och dokument