Aktuella projekt i Särö och Bukärr

Foto: Hannah Larsson

Särö centrum

Aktuellt

Detaljplanen har delats i två delar, en för ny bebyggelse i västra delen och en för befintlig bebyggelse och nya byggrätter i den östra delen.

Detaljplanen (SP163) för västra delen antogs av kommunfullmäktige 2017-02-07 och har vunnit laga kraft 2017-06-27.

Beskrivning

Särö centrum ska bli mer attraktivt, levande och tryggt med nya bostäder, förbättrad trafikmiljö, utbyggnad av kollektivtrafik och ny skola. Den nya skolan som stod klar 2013 har frigjort mark som gör det möjligt att bygga bostäder. Planprogrammet innehåller 75-100 nya bostäder. Detaljplanen innehåller även mark för verksamheter. 

Bostäderna är nu byggda, varav en tredjedel är hyresrätter. Kvar av detaljplanens utbyggnad är marken för verksamhetslokaler längs med Västra Särövägen. Kommunen har sålt verksamhetsmarken till Söderberg Utvecklings AB som kommer att bygga ut för verksamheter. 

Trafiksituationen

För att knyta samman centrum har en ny huvudgata med separat gång- och cykelväg mellan de två tillfarterna byggts. En huvudtanke är att hålla de södra delarna så fria från biltrafik som möjligt.

Hållplatsen i Särö centrum (Särögården) har flyttats och byggs ut för att öka tryggheten samt för att underlätta byten mellan lokalbuss och expressbuss.

Trafikverket har byggt om den östra tillfarten till en cirkulationsplats.

Solidhus upplåter bostäderna

För mer information, kontakta Marianne Hillhammar.
marianne@abhundra.se
Telefon: 0300-56 72 90

Söderberg Utvecklings AB upplåter verksamhetslokalerna

För mer information, kontakta Fredrik Söderberg.
fredrik@soderbergfastigheter.se
Telefon: 031-80 31 60

Detaljplan för verksamhet

Utevcklingen av befintliga Hemköp kräver en ny detaljplan. Läs mer här: Nötegång 1:116, verksamheter

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna