Aktuella projekt i Särö och Bukärr

Säröhus

Aktuellt

Kommunstyrelsen beslutade 27 mars 2018 att planprogrammet med viss revidering skulle ligga till grund för kommande planläggning.

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 28 november 2019 att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för hotell- och konferensanläggning samt bostäder på Särö 1:441 m fl.

Beskrivning 

Planområdet ligger på Säröns norra sida strax intill restaurang Blomstermåla. Detaljplanen syftar till att göra det möjligt för en utveckling av Säröhus verksamhet men begränsa omgivningspåverkan. Detaljplanen ska pröva möjligheten för tillbyggnad av spa-avdelningen, utökade ytor för konferenslokaler samt ett trettiotal nya hotellrum. Den ska även pröva två nya bostadshus på fastigheten Särö 1:440.
Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna