Aktuella projekt i Särö och Bukärr

Särö 1:477 Munkekullen

Aktuellt

Detaljplanen vann laga kraft 11 oktober 2019. 

Beskrivning

Planområdet ligger på Särön och fastigheten omfattar cirka 2 hektar uppvuxen parkmiljö i ett exklusivt läge. Uppdraget innebär att möjliggöra även bostadsändamål inom fastigheten. Befintlig huvudbyggnad är av Länsstyrelsen identifierad som kulturhistoriskt värdefull miljö och fastigheten ingår i kommunens kulturmiljövårdsprogram avseende Särö. 

Det här ska planläggas

Detaljplanen möjliggör uppförande av cirka 20 bostäder.

Exploatör

Vätterledens fastigheter AB

Status och dokument

Kontakta gärna