Aktuella projekt i Särö och Bukärr

Nu kan du tycka till

Samråd till den 20 januari 2022

Särö 1:504, bostäder

Fastighet: Särö 1:504

Aktuellt

Nu kan du tycka till om förslag till detaljplan för bostäder inom Särö 1:504. Samrådet pågår mellan 7 december 2021 och 20 januari 2022. Handlingarna finns här på webben och i stadshusets entré.

Skicka in synpunkter

Vi vill ha dina synpunkter skriftligen senast 20 januari 2022. Du kan skicka in via vår e-tjänst.

E-tjänst: tyck till om Särö 1:504

Du kan också skicka till vår e-post eller postadress:

samhallsbyggnadskontoret@
kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
Samhällsbyggnadskontoret
434 81 Kungsbacka

Glöm inte att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar skriftliga synpunkter under samråd eller granskning.

Beskrivning

Planområdet ligger på Särö vid Dan Broströms väg. I dag används huvudbyggnaden och chaufförsbostaden som bostadshus med totalt tre lägenheter. Den yta som är bebyggd innehåller äldre byggnader som har klassats som kulturhistoriskt värdefulla. Även trädgården har kulturhistoriska värden.

Syftet med detaljplanen är dels att bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer, dels att pröva möjligheten för en varsam utveckling av fastigheten med möjlighet för flera bostadslägenheter.

Det här ska planläggas

Bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, möjlighet att indela befintlig byggnad till flera bostadslägenheter, bevarande av trädgårdsmiljön.

Tidplan

  • Samråd: kvartal fyra 2021
  • Granskning: kvartal ett 2022
  • Antagande: kvartal två 2022

Status och dokument

Kontakta gärna