Aktuella projekt i Särö och Bukärr

Särö äldreboende

Aktuellt

Just nu pågår anläggning av park och VA-utbyggnad. Det beräknas vara klart hösten 2020. 

Beskrivning

Planområdet är belägget strax väster om Särö centrum. Syftet med planläggningen är att möjliggöra för ett nytt äldreboende med tillhörande funktioner.

Detta ska planläggas

Det nya äldreboendet planeras omfatta 80 bostäder och även möjligheten för ett café/restaurang samt planläggning av park med syfte att fungera som en del av ett större rekreationsområde utmed Skörvallabäcken.

Planen innebär även att strandskydd mot Skörvallabäcken minskas där kvartersmark planeras. Planen medger även uppförande av en gång- och cykelväg i norr.

Exploatör

Eksta

Ett samrådsmöte kommer att hållas i Särörummet i Stadshuset den 2 oktober mellan kl. 18-19.30.

Kontakta gärna

Projektledare Liw Rehnström (parken)
0300-83 81 07
liw.rehnstrom@kungsbacka.se

VA-projektledare Erika Nilsson (VA-utbyggnaden)
0300-83 84 24
erika.nilsson@kungsbacka.se

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna