Aktuella projekt i Vallda

Lunna 6:3, flerbostadshus

Aktuellt

Planen blev antagen 6 november 2018, överklagades till Mark- och miljödomstolen och även till Mark- och miljööverdomstolen. Överklagandet avslogs och planen vann laga kraft 11 december 2019.

Beskrivning

Planområdet ligger i Vallda, öster om Valldavägen i anslutning till Tjäderkullevägen, cirka fyra km söder om Vallda centrum. Området utgör en yta av cirka 23 000 m2. Planområdet angränsar till ett område av friliggande villor i sydöst, åkermark i norr samt skogsmark i öster och väster.

Planens innehåll

Tre mindre flerbostadshus med sammanlagt 12 hyresbostäder och 5-6 stycken villatomter.

Exploatör

Privat exploatör.

Kontakt

Britt-Marie Jonsson, fastighetsägare
0706-31 43 03 
bm.jonsson@hotmail.com

 

Status och dokument

Kontakta gärna