Aktuella projekt i Vallda

Nu kan du tycka till

Samråd till 22 juni 2021

Detaljplan för bostäder vid Dyrestensvägen

Fastighet: Vallda 9:5

Aktuellt

Nu kan du tycka till om förslag om detaljplaneändring för Vallda 9:5 i Vallda. Samrådet pågår mellan 1 juni och 22 juni 2021. Handlingarna finns här på webben och i stadshusets entré.

Skicka in synpunkter

Vi vill ha dina synpunkter skriftligen senast 22 juni 2021. Du kan skicka in via vår e-tjänst.

E-tjänst; Lämna synpunkter

Du kan också skicka till vår e-post eller postadress:

samhallsbyggnadskontoret@
kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
Samhällsbyggnadskontoret
434 81 Kungsbacka

Glöm inte att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar skriftliga synpunkter under samråd eller granskning.

Bakgrund

Fastighetsägaren lämnade in ansökan om planbesked 12 juni 2017 för att möjliggöra fler bostäder inom fastigheten. Gällande detaljplan vann laga kraft 15 mars 2007 och möjliggör för ett enbostadshus inom fastigheten. Byggnadsnämnden lämnade den 11 januari 2018 att kommunen avser pröva ytterligare två byggrätter inom fastigheten genom ändring av befintlig detaljplan.

Det här ska planläggas

Planförslaget syftar till att möjliggöra för fler enbostadshus inom fastigheten, genom att ändra bestämmelsen som idag begränsar antalet till ett.

Tidplan

  • Samråd – andra kvartalet 2021.
  • Granskning – tredje kvartalet 2021
  • Antagande – fjärde kvartalet 2021

Detaljplanen tas fram med ett begränsat standardförfarande vilket innebär att om samtliga sakägare samt länsstyrelsen godkänner förslaget under samrådsskedet kan detaljplanen antas efter samråd.

Exploatör

Privat fastighetsägare.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna