Aktuella projekt i Vallda

Detaljplan för bostäder vid Dyrestensvägen

Fastighet: Vallda 9:5

Aktuellt

Granskningen av förslag till ny detaljplan för bostäder vid Dyrestensvägen i Vallda har avslutats. Vi sammanställer nu de synpunkter som har kommit in och vi kommer att hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Bakgrund

Fastighetsägaren lämnade in ansökan om planbesked 12 juni 2017 för att möjliggöra fler bostäder inom fastigheten. Gällande detaljplan vann laga kraft 15 mars 2007 och möjliggör för ett enbostadshus inom fastigheten. Byggnadsnämnden lämnade den 11 januari 2018 att kommunen avser pröva ytterligare två byggrätter inom fastigheten genom ändring av befintlig detaljplan.

Det här ska planläggas

Planförslaget syftar till att möjliggöra för fler enbostadshus inom fastigheten, genom att ändra bestämmelsen som idag begränsar antalet till ett.

Tidplan

  • Samråd – andra kvartalet 2021.
  • Granskning – tredje kvartalet 2021
  • Antagande – fjärde kvartalet 2021

Detaljplanen tas fram med ett begränsat standardförfarande vilket innebär att om samtliga sakägare samt länsstyrelsen godkänner förslaget under samrådsskedet kan detaljplanen antas efter samråd.

Exploatör

Privat fastighetsägare.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna