Aktuella projekt i Vallda

Heberg 2:4 m fl, ny skola

Aktuellt

Samrådet av detaljplan för ny skola inom Heberg 2:4 m fl. avslutades 26 november 2019. Nu sammanställer vi de synpunkter som vi fått in och kommer hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Beskrivning

Planområdet ligger i Heberg norr om Valldavägen samt öster om Åsekullavägen och består idag av åkermark.

Detaljplanen avser att möjliggöra för en ny skola, förskola och sporthall. I områdets västra del föreslås en förskola i två våningar för cirka 120 barn. I områdets södra del, norr om Valldavägen, föreslås en skola med upp till tre våningar och plats för cirka 350 barn. Byggnaden placeras så långt söderut som möjligt för att minska påverkan på befintliga småhus i norr samt för att skapa en så stor och sammanhängande skolgård som möjligt. 

Två större parkeringsytor, en i sydväst och en i nordost, föreslås för att uppfylla det kommande behovet av parkering för verksamma och besökare till området.

Befintlig återvinningscentral föreslås att flyttas till ett nytt läge intill ICA Supermarket i Vallda.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna