Attefallsåtgärd - vad gäller?

Vissa enklare åtgärder, så kallade attefallsåtgärder kan du utföra utan bygglov. Men du behöver göra en anmälan till Byggnadsnämnden. Innan du kan påbörja åtgärden måste du ha ett startbesked.
 • Komplementbostadshus 30 kvm/ komplementbyggnad 25 kvm

  +

  Det nya huset skall vara ett komplement till ett redan existerande en- eller tvåbostadshus som har bygglov med startbesked. Det kan vara en komplementbyggnad som till exempel används till ett förråd, garage, växthus eller en gäststuga. Man kan alltså inte kombinera attefallssåtgärd i samband med bygglov för en nybyggnation.

  Du får inreda komplementbyggnaden som ett permanent bostadshus. Den kallas då för ett komplementbostadshus. Då gäller Boverkets byggregler för bostäder, till exempel tillgänglighet och användbarhet. 

   

  Detta gäller:

  Du får utan bygglov bygga en komplementbostad till ett befintligt en-eller tvåbostadshus. Då gäller Boverkets byggregler för bostäder till exempel tillgänglighet och användbarhet.

  • Bostaden får vara max 30 kvm byggnadsarea, max 4,0 m från mark till taknock. Avståndet räknas från medelmarknivån. De ska också uppfylla krav för bostäder, exempelvis för tillgänglighet, användbarhet och brandskydd.

  Komplementbostaden ska placeras i omedelbar närhet till huvudbyggnaden. 

  Handlingar du ska bifoga:

  • Situationsplan (ritad på kommunens kartunderlag eller nybyggnadskarta) som är måttsatt (byggnadens yttermått) och där byggnaden ritats in med två vinkelräta avstånd från hus till tomtgräns. Den ska vara max två år och oftast i skala 1:400. Situationsplan beställer du via e-tjänst eller blankett.
  • Måttsatta fasadritningar från alla väderstreck i skala 1:100 som visar hur marknivåer från byggnaden till markgränsen ser ut nu och hur det kommer att se ut.
  • Teknisk beskrivning som bland annat ta upp bärförmågan, stadga och beständighet, brandskydd, samt skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö. Alla handlingar du skickar med i din anmälan ska vara skalenliga och måttsatta. I vissa fall kan det krävas en kontrollansvarig och då meddelar vi dig det.
  • Måttsatta sektionsritningar i skala 1:100.
  • Måttsatta och möblerade planritningar i skala 1:100.
  • Om byggnaden ska placeras närmare tomtgräns än  4,5 meter ska du bifoga ett skriftligt medgivande från den aktuella grannen.
  • För komplementbostadshus: Teknisk beskrivning som bland annat ta upp bärförmågan, stadga och beständighet, brandskydd, samt skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö.

  Alla handlingar du skickar med i din anmälan ska vara skalenliga och måttsatta.

  I vissa fall kan det krävas en kontrollansvarig och då meddelar vi dig det.

  Påbörja och avsluta inom två år

  Startbesked för en anmälningspliktig åtgärd upphör att gälla två år efter det gavs. Attefallsåtgärderna ska alltså påbörjas och avslutas inom två år från då startbeskedet gavs.

  Så mycket kostar det

  Läs mer om attefallshus på Boverkets webbplats

 • Tillbyggnad 15 kvm

  +

  Handlingar du ska bifoga:

  • Situationsplan (ritad på kommunens kartunderlag eller nybyggnadskarta) där byggnaden ritas in med två vinkelräta avstånd från hus till tomtgräns. Den ska vara max två år och oftast i skala 1:400. Situationsplan beställer du via e-tjänst eller blankett.
  • Måttsatta fasadritningar från alla väderstreck i skala 1:100 som visar hur marknivåer från byggnaden till markgränsen ser ut nu och hur det kommer att se ut.
  • Måttsatta sektionsritningar i skala 1:100.
  • Måttsatta och möblerade planritningar i skala 1:100.
  • Om byggnaden ska placeras närmare tomtgräns än  4,5 meter ska du bifoga ett skriftligt medgivande från den aktuella grannen.

  Alla handlingar du skickar med i din anmälan skall vara skalenliga och måttsatta.

  Detta gäller

  På fastigheten kan du bara göra en bygglovsbefriad tillbyggnad vid ett tillfälle och du kan inte dela upp den bygglovsbefriade arean på flera tillbyggnader. Du kan till exempel inte göra en tillbyggnad på 7 kvm ett år och ytterligare en på 8 kvm nästa år, i så fall måste du söka bygglov för tillbyggnad nummer två.

  Utöver tillbyggnaden kan du bygga en komplementbyggnad om 25 kvm samt en friggebod om 15 kvm. Friggebod kräver ingen anmälan. 

  Så mycket kostar det

  Läs mer om attefallshus på Boverkets webbplats

 • Inreda ytterligare en bostad (lägenhet)

  +

  Handlingar du ska bifoga:

  • Om fasaden påverkas: måttsatta fasadritningar från alla väderstreck i skala 1:100 som visar hur marknivåer från byggnaden till markgränsen ser ut nu och hur det kommer att se ut.
  • Måttsatta och möblerade planritningar i skala 1:100.
  • Teknisk beskrivning som bland annat tar upp bärförmåga, stadga och beständighet, brandskydd, samt skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö.

  Alla handlingar du skickar med i din anmälan ska vara skalenliga och måttsatta.

  Detta gäller

  Du får utan bygglov inreda ytterligare en bostad i ett befintligt enbostadshus (en- eller tvåbostadshus). Då gäller Boverkets byggregler för bostäder till exempel tillgänglighet och användbarhet.

  Så mycket kostar det

  Läs mer om attefallshus på Boverkets webbplats

 • Takkupor

  +

  Du kan få bygga två takkupor utan bygglov. Om du redan har en takkupa får du maximalt bygga en till utan bygglov. Har du redan två eller flera takkupor behöver du söka bygglov. Takkuporna får sammanlagt inte uppta mer än hälften av takfallet och de får inte innebära ett ingrepp i bärande konstruktion.

  Man kan bygga en takkupa med Attefallsåtgärd vid två olika tillfällen. Reglerna för Attefallskupor ska följas, tex det får inte göra inverkan på bärande konstruktion. De får inte ha mer än totalt två kupor, då får de söka bygglov i så fall. Har man en takkupa med bygglov, och en takkupa med Attefall, så kan man inte göra ytterligare en.

  Handlingar du ska bifoga:

  • Måttsatta fasadritningar från alla väderstreck i skala 1:100 som visar hur marknivåer från byggnaden till markgränsen ser ut nu och hur det kommer att se ut.
  • Måttsatta sektionsritningar i skala 1:100.
  • Konstruktionsritning

  Alla handlingar du skickar med i din anmälan skall vara skalenliga och måttsatta.

  Så mycket kostar det

  Läs mer om attefallshus på Boverkets webbplats

   

Attefallsreglerna gäller endast redan existerande en- och tvåbostadshus som har bygglov med slutbesked. Man kan alltså inte kombinera en attefallsåtgärd med ett bygglov för nybyggnation. Även radhus räknas som ett en- eller tvåbostadshus. Kontrollera alltid vad som gäller för din fastighet och ditt projekt. Exempel på attefallsåtgärder är: förråd, garage, växthus, uterum eller en gäststuga. 

Förutom komplementbyggnaden får du också bygga en friggebod på 15,0 kvm. Det kräver inte en anmälan.

Vid en attefallsåtgärd kan du bortse från detaljplanens bestämmelser (om den inte säger något om just attefallsåtgärder) och till exempel bygga på mark som inte får bebyggas, så kallad prickad mark.

Startbesked för en anmälningspliktig åtgärd upphör att gälla två år efter det gavs. Attefallsåtgärderna ska alltså påbörjas och avslutas inom två år från då startbeskedet gavs.

Vissa begränsningar - bygglov kan krävas

Byggnaderna ska vara placerade minst 4,5 meter från tomtgränsen, men får placeras närmare tomtgränsen om berörda grannar medger det. Du behöver då skicka med ett medgivande från grannen i din ansökan. Medgivandet ska vara skriftligt på en situationsplan som tydligt visar den tänkta byggnaden. Grannen ska skriva under med fastighetsbeteckning och underskrift.

Trots det går det inte att uppföra en komplementbyggnad närmare än 4,5 meter från tomtgränsen om den gränsar till en gata eller allmän plats. Då krävs det bygglov.

Du behöver bygglov om din fastighet finns i ett område med en detaljplan som säger att det krävs bygglov för till exempel attefallshus och friggebodar och om din fastighet finns inom eller i anslutning till en flygplats eller i ett område som är av riksintresse för totalförsvaret. 

Du kan behöva bygglov om din fastighet är eller finns i ett område som är särskilt värdefullt ur en historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synvinkel eller inom strandskyddat område där det behövs strandskyddsdispens.

Ytterligare saker att tänka på innan du bygger

 • Dispens för strandskydd

  +

  För att bygga ett attefallshus inom strandskyddat område ska du ansöka om strandskyddsdispens.

  Läs mer om strandskydd

 • Kulturhistoriska byggnader

  +

  På Kungsbackas webbkarta kan du se vilka områden i kommunen som räknas till riksintresse för kulturmiljövård, kulturreservat eller byggnadsminnen inom kommunala kulturmiljöer. Du kan också se vilka byggnader som är utpekade i länsstyrelsens bebyggelseinventering av kulturhistorisk värdefull bebyggelse.

  I sådana områden och för sådana byggnader kan du behöva bygglov.

  Kungsbackas webbkarta

  Klicka på Kultur i vänsterspalten och sedan i Kulturmiljöprogram eller Kulturhistoriska byggnader.

 • Kommunalt avlopp

  +

  Om du har kommunalt vatten och avlopp och även skall ansluta ditt attefallshus, så måste du ansöka om ytterligare en lägenhetsavgift innan du ansluter.

  Kommunalt vatten och avlopp

 • Enskilt avlopp

  +

  Om du har enskilt avlopp ska du kontakta Miljö & Hälsoskydd som gör en bedömning av den befintliga avloppsanläggningen för att se om den klarar mer belastning. Om anläggningen inte klarar kraven kan du behöva rusta upp den eller bygga en ny. Alla ändringar ska anmälas till Miljö & Hälsoskydd.

  Enskilda avlopp

  Avgifter för enskilda avlopp