Förbered din anmälan

En väl förberedd anmälan gör att vi kan handlägga ditt ärende snabbare. Här hittar du instruktioner på vilka ritningar som du behöver skicka med din ansökan eller anmälan.

Grundkravet är att alla ritningar ska vara fackmannamässigt ritade. Det betyder att de ska vara:

• ritade med linjal
• måttsatta
• skalenliga
• svartvita
• ritade på vitt papper utan linjer eller rutor

Läs mer om vilka handlingar du behöver bifoga till din anmälan

 • Anmälan om rivning

  +

  När du anmäler en rivning behöver du lämna in följande underlag.

  Karta där byggnaden är markerad

  Kartan är till för att visa vilken byggnad eller del av byggnad det är som ska rivas.

  • Kartan går att få från Kungsbacka direkt eller kungsbacka.se.
  • Den behöver inte vara skalenlig

  Förslag på kontrollplan för rivning

  I kontrollplanen ska det klargöras hur mycket och vilken typ av avfall som genereras av rivningen, samt vart det ska forslas, återvinnas eller deponeras.

  Exempel på kontrollplaner

  Handlingar som kan behövas

  Uppgift om kontrollansvarig

  Vid större och komplicerade rivningsprojekt.

  Hiss

  Motordriven anordning 

 • Attefallsåtgärd – komplementbyggnad, komplementbostadshus, samt tillbyggnad

  +

  För exempel på hur de olika ritningarna ska se ut, kan du kolla på exempelritning tillbyggnad av bostadshus eller nybyggnad av komplementbyggnad, garage.

  När du gör en attefallsåtgärd behöver du lämna in följande underlag:

  Situationsplan

  Situationsplanen visar fastigheten ovanifrån och är till för att visa placeringen av byggnaden och dess avstånd till tomtgräns. Skala 1:400 är oftast lämplig för att rymma hela fastigheten på situationsplanen. Underlaget får inte ha använts vid tidigare ansökningar som har beviljats eftersom det då inte längre stämmer mot verkligheten. Det ska också tydligt framgå att underlaget kommer från Kungsbacka kommun.

  • Situationsplanen ska vara i skala 1:400 och ritad på utdrag ur kommunens kartdatabas.
  • Underlaget får vara max två år, det vill säga att det inte får ha gått mer än två år sedan du beställde underlaget.
  • Från byggnaden ska du rita in två vinkelräta avstånd till tomtgränsen. Till exempel från en långsida och en gavel.
  • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

  Om avståndet till tomtgräns är osäkert kan vi behöva mäta in var den befintliga byggnaden ligger.

  Fasadritning

  Fasadritningarna är till för att visa hur byggnaden ska se ut, samt dess byggnadshöjd. Ritningarna måste vara skalenliga för att husets längd, bredd och höjd ska stämma med varandra och övriga ritningar. Marknivåerna behöver vara med för att de är underlag för höjdberäkningar, samt för bedömningar om rimliga markuppfyllnader.

  • Fasadritningar ska vara i skala 1:100 och visa byggnaden från alla väderstreck. Vid tillbyggnad behövs vara de aktuella väderstrecken.
  • Ritningarna ska visa hur marknivåerna från byggnad till tomtgräns ser ut nu, och hur de kommer att se ut.
  • Fasadritningarna behöver inte vara måttsatta, men det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan).

  Sektionsritning

  Sektionsritningarna är till för att visa hur byggnaden är uppbyggd med till exempel våningar, vind och källare. De visar också takvinkel och nockhöjd. Ritningarna ska visa att krav för till exempel rumshöjd och tillgänglighet är uppfyllda.

  • Sektionsritningar ska vara måttsatta och i skala 1:100.
  • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

  Planritning

  Planritningarna är till för att visa hur byggnaden ska utformas och användas, till exempel om det är en gäststuga, ett garage eller växthus. De behöver vara möblerade för att visa att eventuell krav på tillgänglighet är uppfyllda.

  • Planritningarna ska vara måttsatta, möblerade och i skala 1:100.
  • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

  Förslag till kontrollplan

  En kontrollplan visar vad som ska kontrolleras för att garantera kvaliteten på huset.

  Exempel på kontrollplaner

  När du bygger gör en attefallsåtgärd behöver du också ange

  Material och kulör för tak och fasad enligt Natural Color System, NCS

  Handlingar som kan behövas

  Medgivande från granne

  Om byggnaden ligger närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Det får gärna vara en signatur på kartan eller ritningarna

 • Attefallsåtgärd – takkupa

  +

  För exempel på hur de olika ritningarna ska se ut kan du kolla på exempelritning tillbyggnad av bostadshus

  När du gör en attefallsåtgärd behöver du lämna in följande underlag:

  Fasadritning

  Fasadritningarna är till för att visa hur byggnaden ska se ut, samt dess byggnadshöjd. Ritningarna måste vara skalenliga för att husets längd, bredd och höjd ska stämma med varandra och övriga ritningar.

  • Fasadritningar ska vara i skala 1:100 och visa byggnaden från de aktuella väderstrecken.
  • Ritningarna ska visa hur fasaden ser ut nu, och hur de kommer att se ut.
  • Fasadritningarna behöver inte vara måttsatta, men det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan).

  Sektionsritning

  Sektionsritningarna är till för att visa hur byggnaden är uppbyggd med till exempel våningar, vind och källare. De visar också takvinkel och nockhöjd. Ritningarna ska visa att krav för till exempel rumshöjd och tillgänglighet är uppfyllda.

  • Sektionsritningar ska vara måttsatta och i skala 1:100.
  • Ritningarna ska visa hur det ser ut nu, och hur de kommer att se ut.
  • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

  Konstruktionsritning

  Konstruktionsritningen ska visa att den nya konstruktionen uppfyller krav på bärighet och brandskydd.

  • Ritningarna ska visa konstruktionen nu, och hur de kommer att se ut.

  Förslag till kontrollplan

  En kontrollplan visar vad som ska kontrolleras för att garantera kvaliteten på bygget.

  Exempel på kontrollplaner

  Handlingar som kan behövas

  Planritning

  Om takkupan innebär att planlösningen ändras.

 • Attefallsåtgärd – inreda ytterligare en bostad

  +

  För exempel på hur de olika ritningarna ska se ut, kan du kolla på exempelritning tillbyggnad av bostadshus eller nybyggnad av komplementbyggnad, garage.

  När du gör en attefallsåtgärd behöver du lämna in följande underlag:

  Planritning

  Planritningarna är till för att visa hur byggnaden ska utformas och användas, med till exempel kök, badrum och sovrum. De behöver vara möblerade för att visa att kraven på tillgänglighet är uppfyllda.

  • Planritningarna ska vara måttsatta, möblerade och i skala 1:100.
  • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.

  Fasadritning (om utsidan påverkas)

  Fasadritningarna är till för att visa hur byggnaden ska se ut, samt dess byggnadshöjd. Ritningarna måste vara skalenliga för att husets längd, bredd och höjd ska stämma med varandra och övriga ritningar. Marknivåerna behöver vara med för att de är underlag för höjdberäkningar, samt för bedömningar om rimliga markuppfyllnader.

  • Fasadritningar ska vara i skala 1:100 och visa byggnaden de aktuella väderstrecken.
  • Ritningarna ska visa hur marknivåerna från byggnad till tomtgräns ser ut nu, och hur de kommer att se ut.
  • Fasadritningarna behöver inte vara måttsatta, men det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan).

  Teknisk beskrivning

  Den tekniska beskrivningen ska ta upp bärförmåga, stadga, beständighet, brandskydd, och skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö.

  Förslag till kontrollplan

  En kontrollplan visar vad som ska kontrolleras för att garantera kvaliteten på bygget.

  Exempel på kontrollplaner

 • Installation eller ändring av ventilation

  +

  När du gör en anmälan om ändrad planlösning behöver du lämna in följande underlag:

  Ventilationsritning

  Ritningarna är till för att visa att alla tekniska egenskapskravs är uppfyllda. Om det är en ändring av ventilationsanläggningen ska ritningarna visa hur ventilationen ser ut nu, och hur de kommer att se ut.

  Förslag till kontrollplan

  En kontrollplan visar vad som ska kontrolleras för att garantera kvaliteten på bygget.

  Exempel på kontrollplaner

 • Installera eller ändra en eldstad

  +

  När du installerar eller ändrar en eldstad behöver du lämna in följande underlag:

  Planritning

  Planritningarna är till för att visa i vilken byggnad och var eldstaden ska placeras.

  • Planritningarna ska vara i skala 1:100.
  • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.
  • Placeringen av eldstaden ska framgå

  Fasadritning

  Fasadritningarna är till för att visa att skorstenen är tillräckligt hög och var den ska placeras. Om det är en ny kassett som installeras i befintlig rökkanal behövs inte fasadritning.

  • Fasadritningar ska vara i skala 1:100 och visa skorstenen från de väderstreck som är aktuella.
  • Fasadritningarna behöver inte vara måttsatta, men det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan).

  Förslag till kontrollplan

  En kontrollplan visar vad som ska kontrolleras för att garantera installationens kvalitet.

  Exempel på kontrollplaner

 • Ändra bärande konstruktion

  +

  När du gör en anmälan om ändring i bärande konstruktion behöver du lämna in följande underlag:

  Konstruktionsritning

  Konstruktionsritningen är till för att visa hur väl krav på till exempel bärighet, brandskydd och ljud uppfylls.

  • Ritningen ska visa hur konstruktionen ser ut nu, och hur de kommer att se ut.

  Förslag till kontrollplan

  En kontrollplan visar vad som ska kontrolleras för att garantera kvaliteten på bygget.

  Exempel på kontrollplaner

  Handlingar som kan behövas

  Planritning

  Om ändringen av konstruktionen också innebär en väsentligt ändrad planlösning behöver du lämna in planritningar som visar hur planlösningen ser ut nu och hur den kommer att se ut.

 • Ändra planlösning

  +

  När du gör en anmälan om ändrad planlösning behöver du lämna in följande underlag:

  Planritning

  Planritningarna är till för att visa hur byggnaden ska utformas och användas, till exempel med badrum, kök och sovrum.

  • Ritningen ska visa hur planlösningen ser ut nu, och hur den kommer att se ut.

  Förslag till kontrollplan

  En kontrollplan visar vad som ska kontrolleras för att garantera kvaliteten på bygget.

  Exempel på kontrollplaner

  Handlingar som kan behövas

  Konstruktionsritning

  Om ändringen av planlösningen också innebär en ändring av den bärande konstruktionen behöver du lämna in konstruktionsritningar som visar hur den bärande konstruktionen ser ut nu och hur den kommer att se ut.

 • Ändringar som påverkar brandskyddet

  +

  När du gör en anmälan om ändrad planlösning behöver du lämna in följande underlag:

  Beskrivning av ändringarna

  Beskrivningen kan vara i form av ritningar som visar hur brandskyddskraven uppfylls.

  Förslag till kontrollplan

  En kontrollplan visar vad som ska kontrolleras för att garantera kvaliteten på bygget.

  Exempel på kontrollplaner

  Handlingar som kan behövas

  Brandskyddsdokumentation

  Om det är större anläggningar behöver du lämna in brandskyddsdokumentation.