Så mycket kostar ett bygglov eller anmälan

Det är mycket som påverkar vad ditt bygglov eller din anmälan kommer att kosta. Till exempel vad och hur stort du ska bygga.

Andra saker som påverkar är hur din tomt ser ut, om din fastighet omfattas av planavgift, om det är en ny eller gammal detaljplan och om grannar ska få lämna synpunkter. Om du får avslag eller återtar din ansökan, tar vi betalt per timme för det arbete vi lägger ner på handläggningen.

Exempel på åtgärder

Kostnad i kronor

Nybyggnad av hus < 200 m2

 
Karta inom detaljplan  ca 7 000
Karta utom detaljplan (Tillkommer eventuellt kostnad för inmätning av byggnad och fastighetsgräns) ca 700
Bygglov för 200 m2 bruttoarea (alla våningsplan) 35 000– 40 000
Utstakning, beroende på hur tomten ser ut 8 000–12 000
Lägeskontroll 800/h

Summa

45 100–61 500

Om tomten finns inom en detaljplan, kan planavgift tillkomma 27 000          
   

Garage 50 m2

 
Bygglov för garage, 50 m2 ca 9 000
Om tomten finns inom en detaljplan, kan planavgift tillkomma 8 000–27 000
   

Enklare tillbyggnader

 
Bygglov för uterum ca 5 000
Bygglov för bygglovspliktig mur eller plank ca 5 000
Bygglov för utvändig ändring  2 000-4 000
En tillbyggnad på 100 kvm mellan 12 000 och 23 000
   

Anmälan av attefallsåtgärder 

 
Komplementbostad, 25 m2 ca 7 000
Komplementbyggnad 25 m2, oisolerad ca 5 700
Tillbyggnad, max 15 m2 ca 6 500
Ytterligare en bostad ca 3 500 
   

Anmälan av övriga åtgärder

 
Braskamin ca 1 200 
Ändring av konstruktion 1 400-6 500
   

Övrigt

 
Strandskyddsdispens  5 600
Förhandsbesked 6 500–10 500
Underrättelse om avslag timtaxa
Avslag nämnd timtaxa
Återtagande av ärende timtaxa
Avvisning efter första kompletteringsbegäran timtaxa
   

Avgiften för kungörelse av bygglovsbeslutet i Bolagsverkets tidning Post-och Inrikes Tidningar är medräknat i exemplen.

Reducerad avgift vid längre handläggningstid

Från och med 1 januari 2019 gäller nya regler för handläggningstider för bygglov. Det innebär att Byggnadsnämnden ska ta beslut senast tio veckor efter att ett ärende har kommit in till nämnden och är komplett med godkända underlag. Om denna tid överskrids, reduceras avgiften med 20 procent för varje ny påbörjad vecka som Byggnadsnämnden inte har tagit beslut i ärendet. För anmälan är tidsfristen fyra veckor. Lagändringen gäller ärenden som kommit in från och med 1 januari 2019.

Kommunfullmäktige beslutar taxan

Avgifterna är uträknade efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i Kommunfullmäktige 2011-12-06, § 246.

Synpunkter på avgift 

Om du anser att den avgift vi har fakturerat dig på något sätt är felaktig, kan du skriva till oss så tar vi ställning till om det finns anledning att ändra avgiften. 

Skicka undertecknad blankett till: 
Kungsbacka kommun 
Byggnadsförvaltningen
434 81 Kungsbacka

Överklagan

Du kan välja att överklaga vårt beslut om avgift till Länsstyrelsen i Hallands län. Överklagandet ska ske skriftligt och ha inkommit till Byggnadsförvaltningen senast tre veckor efter den dag du fick del av beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid skickar Byggnadsförvaltningen detta samt handlingar i ärendet till Länsstyrelsen.

I din överklagan anger du:

  • Vilket beslut du överklagar genom att ange ärendets diarienummer, fastighetsbeteckning, beslutsdatum och vad beslutet avser.
  • Hur du begär att beslutet ska ändras och varför.
  • Klagandens namn (ditt namn), adress, telefonnummer och personnummer eller organisationsnummer.
  • Skrivelsen ska vara egenhändigt undertecknad av klaganden (dig) eller hans/hennes ombud. Om överklagan sker genom ombud måste du även skicka in en fullmakt.

Skicka din överklagan till: 
Kungsbacka kommun
Byggnadsförvaltningen
434 81 Kungsbacka