Vad händer när jag har ansökt?

När din ansökan kommit in granskar vi den utifrån gällande lagstiftning och bestämmelser.
 1. Din ansökan diarieförs och kontrolleras - är det rätt antal och kvalitet på handlingarna?
 2. Du får inom kort ett brev av oss med en bekräftelse på att vi har mottagit ansökan.
 3. Vi kontaktar dig om några kompletteringar behöver göras. 
 4. Din ansökan granskas mot gällande bestämmelser. 
 5. Eventuella remisser skickas ut. 
 6. I vissa fall kontaktas dina grannar för att de ska få lämna sina synpunkter. 
 7. Beslut fattas när ärendet är färdigbehandlat. 
 8. Ärendet expedieras och kungörs, avgiften räknas ut och beslutet skickas hem till dig.
 9. Om inte någon har överklagat ärendet när fyra veckor har gått, från den dag ärendet kungjorts i Post- och inrikestidningar vinner beslutet laga kraft. 

Hur lång tid tar det?

Alla ärenden är olika och i de flesta fall har vi svårt att säga någon exakt tid. Beslut i ärenden om bygglov eller förhandsbesked ska enligt plan- och bygglagen tas inom tio veckor från det att ärendet är komplett. Det betyder att det kan ta längre tid om du inte från början skickar in alla handlingar vi behöver. 

Om det är nödvändigt på grund av handläggningen eller utredningen i ärendet, kan ett beslut om förlängd handläggningstid tas. Handläggningstiden kan förlängas en gång med högst tio ytterligare veckor. 

I anmälningsärenden ska ett startbesked ges inom fyra veckor. För anmälningsärenden kan handläggningstiden på samma sätt förlängas med högst fyra veckor.

Grannarnas synpunkter

I vissa fall får grannarna ge sina synpunkter på det som ska byggas. Det kan handla om:

 • Ansökan avviker från gällande detaljplan. 
 • Nybyggnad av hus eller en större tillbyggnad om fastigheten ligger utanför detaljplanerat område. 
 • En ändrad användning av en byggnad eller mark

Byggnadsförvaltningen kontaktar då grannarna som får två veckor på sig att lämna sina synpunkter. Vid jul och semester får de tre veckor. Du får alltid möjlighet att ta del av och yttra dig över inkomna synpunkter innan beslut fattas.

Att grannarna godkänner en åtgärd räcker inte alltid för att du ska få bygglov. Åtgärden måste också uppfylla kraven i plan- och bygglagen.

Gå vidare till beslut

När vi granskat ärendet och fått in eventuella remissvar kan vi fatta beslut.