Beslut

När vi granskat ärendet och fått in eventuella remissvar kan vi fatta beslut.

När ditt bygglov har beviljats har du två år på dig, från att beslutet vunnit laga kraft, att påbörja byggnadsarbetena, annars upphör bygglovet att gälla. Du ska avsluta arbetet inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft. Observera att startbesked krävs innan byggnadsarbete får påbörjas.

Om du får en avstyrkan 

Om din ansökan strider mot plan- och bygglagen får du först en avstyrkan. I den kan du läsa varför bygglov inte kan ges. 

När du har fått en avstyrkan har du möjlighet att:

  • ändra eller återkalla din ansökan 
  • tillföra ny information  
  • begära att få ansökan prövad av politikerna i byggnadsnämnden

Du kan inte överklaga en underrättelse om avstyrkan. Däremot kan du överklaga ett beslut som tagits i byggnadsnämnden eller i byggnadsnämndens arbetsutskott.

Om du vill överklaga

Skulle du vara missnöjd med beslutet kan du överklaga. Överklagandet ska ske skriftligt och ha kommit in till byggnadsnämnden senast 21 dagar efter det att du tagit del av beslutet. Datumet då du tog del av beslutet bestäms av det datum som du signerar delgivningskvittot. Delges du beslutet via en rekommenderad försändelse räknas det från det datum då du hämtar ut försändelsen.

Har du blivit delgiven via Post- och inrikestidningen måste kommunen ha ditt överklagande senast 28 dagar från publiceringsdatumet. 

Skicka din överklagan till
Kungsbacka kommun
Byggnadsförvaltningen
434 81 Kungsbacka

Ärendet skickas vidare till länsstyrelsen som granskar om beslutet gått rätt till. Det tar i snitt tre månader att få svar från länsstyrelsen. 

Om dina grannar har lämnat negativa synpunkter på din bygglovsansökan får de också möjlighet att överklaga beslutet. De får ett brev när beslutet är fattat med information om hur de kan överklaga.

Gå vidare till tekniskt samråd

I de flesta fall kallas du och din kontrollansvarige till ett tekniskt samråd.