Överklaga bygglovsbeslut

Om du anser att Byggnadsförvaltningen har fattat ett felaktigt beslut, kan du överklaga beslutet till länsstyrelsen.

Om du vill överklaga Byggnadsnämndens beslut gör du en skrivelse som är riktad till Länsstyrelsen i Hallands län, men du skickar den till Kungsbacka kommun.

Märk själva överklagan med:
Länsstyrelsen i Hallands län
301 86 Halmstad

Skicka till:
Kungsbacka kommun
Byggnadsförvaltningen
434 81 Kungsbacka 

Kommunen måste ha ditt överklagande senast 21 dagar efter det att du tagit del av beslutet. Datumet då du tog del av beslutet bestäms av det datum som du signerar delgivningskvittot. Delges du beslutet via en rekommenderad försändelse räknas det från det datum då du hämtar ut försändelsen.

Har du blivit delgiven via kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar (PoIT), måste kommunen ha ditt överklagande senast 28 dagar från publiceringsdatumet. 

Överklagande som har kommit in i rätt tid skickar vi vidare till länsstyrelsen.

I skrivelsen ska du ange vilket beslut du överklagar genom att ange beslutsdatum och beslutsnummer, samt ärendets diarienummer och vilken fastighet beslutet gäller. Ange tydligt i rubriken att skrivelsen är en överklagan. I skrivelsen ska du ange varför du anser att beslutet är felaktigt och hur du vill att det ska ändras. Skicka med handlingar som stödjer det du vill framföra. Uppge ditt namn, din adress och ett telefonnummer där du kan nås dagtid. Glöm inte att skriva under överklagandet tillsammans med ett namnförtydligande. Om du använder dig av ett ombud måste du skicka med en fullmakt.

Överklagande till högre instans

Om du är missnöjd med länsstyrelsens beslut kan du överklaga till mark- och miljödomstolen. Efter mark- och miljödomstolen finns det möjlighet att överklaga till mark- och miljööverdomstolen, men då krävs ett prövningstillstånd. Med det menas att ärendet ska vara av ett mer allmänt intresse för att rätten ska ta upp det för prövning.