Överklaga bygglovsbeslut

Du kan överklaga byggnadsnämnds beslut om bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked till länsstyrelsen.

Om du vill överklaga byggnadsnämndens beslut gör du en skrivelse som är riktad till Länsstyrelsen i Hallands län, men du skickar den till Kungsbacka kommun.

Märk själva överklagan med:
Länsstyrelsen i Hallands län
301 86 Halmstad

Skicka till:
Kungsbacka kommun
Byggnadsförvaltningen
434 81 Kungsbacka 

Kommunen måste ha ditt överklagande senast 21 dagar efter det att du tagit del av beslutet. Datumet då du tog del av beslutet bestäms av det datum som du signerar delgivningskvittot. Delges du beslutet via en rekommenderad försändelse räknas det från det datum då du hämtar ut försändelsen.

Har du blivit delgiven via Post- och inrikestidningen måste kommunen ha ditt överklagande senast 28 dagar från publiceringsdatumet. 

Överklagande som har kommit in i rätt tid skickar vi vidare till länsstyrelsen.

I skrivelsen ska du ange vilket beslut du överklagar, beslutets diarienummer, vilken fastighet det gäller och vad du vill klaga på. Skicka med handlingar som stödjer varför du tycker att beslutet ska ändras. Uppge din adress och ditt telefonnummer. Glöm inte att skriva under överklagandet och skriv gärna namnförtydligande. Om du använder dig av ett ombud måste du skicka med en fullmakt.

Överklagande till högre instans

Om du är missnöjd med länsstyrelsens beslut kan du överklaga till mark- och miljödomstolen. Efter mark- och miljödomstolen finns det möjlighet att överklaga till mark- och miljööverdomstolen, men då krävs ett prövningstillstånd. Med det menas att ärendet ska vara av ett mer allmänt intresse för att rätten ska ta upp det för prövning.