Detta kräver inte bygglov

Om du bor i en- eller tvåbostadshus får du under vissa förutsättningar göra vissa ändringar utan bygglov. Det förutsätter dock att inget annat sägs i den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för fastigheten. Tänk på att du ibland behöver göra en anmälan, även om du inte behöver söka bygglov.

För att få veta mer om vad som gäller för det du tänker göra, läs på sidorna som länkas nedan. Tänk på att även om åtgärden inte kräver bygglov så kan det krävas strandskyddsdispens.

Detta gäller för

Ibland krävs anmälan

I vissa fall krävs inget bygglov, men du behöver göra en anmälan. Det gäller till exempel för de nya så kallade attefallshusen, bygglovsbefriad tillbyggnad och inredning av ytterligare bostad i ett enbostadshus. Det gäller också för installation eller väsentlig ändring av hissar, eldstäder, rökkanaler, anordning för ventilation och vatten- och avlopp.

Läs mer om anmälan

Om du bor på landsbygden

Om du bor utanför detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse finns det ytterligare undantag från bygglovsplikten. Då kan du bland annat bygga ekonomibyggnader för jord- och skogsbrukets behov eller jämförlig näring. Även mindre tillbyggnader och mindre komplementbyggnader är bygglovsbefriade. Kontakta bygglovsavdelningen för en bedömning av vad som anses vara sammanhållen bebyggelse.