Pool

En pool som är nersänkt i marken eller sticker upp högst 1,2 meter ovanför marken behöver inget bygglov. Däremot kan du behöva lov för åtgärder som följer med poolbygget, till exempel tak över poolen, altandäck runt poolen, plank eller mur i närheten, eller stora förändringar i marknivån.

Så länge poolen inte sticker upp mer än 1,2 meter kan du bygga den på prickad mark eller nära tomtgränsen utan bygglov.

Du behöver söka lov för

  • Pool med en höjd över 1,2 meter
  • Markarbeten om marknivån höjs eller sänks 50 centimeter eller mer
  • Murar runt poolen oavsett höjd
  • Plank som är högre än 1,1 meter
  • Skärmtak/skydd som är högre än 1,1 meter

Om poolen förses med ett pooltak, fast eller skjutbart, så kan själva taket beroende på hur högt det är och ser ut kräva bygglov.

Läs mer om

Bygg barnsäkert

Det är viktigt att du bygger poolen barnsäkert och att du har ett bra skydd runt den så att ingen kan trilla ner i den. Boverkets byggregler innehåller föreskrifter om skydd mot drunkning som du måste följa. 

Om vattnet är djupare än 20 cm krävs skydd mot olycksfall. Lämplig skyddsanordning kan vara:

  • Ett minst 0,9 m högt staket, utfört så att barn inte kan krypa under eller klättra över. Om det finns grind bör den förses med lås. 
  • En skyddstäckning med till exempel skyddsnät. 

Om du har kommunalt VA

Läs mer om hur du fyller och tömmer din pool om du har kommunalt VA.

Om du har enskilt VA

Du ska inte släppa ut vattnet från poolen till din egen infiltration, markbädd eller minireningsverk eftersom det kan skada anläggningen. Det är därmed absolut förbjudet att släppa ut poolvattnet i avloppsanläggningen.

När det gäller tömning av poolen är första valet att göra det på tomten, det vill säga på gräsbevuxen mark eller genom att anlägga en stenkista eller mindre infiltration under förutsättning att det är genomsläpplig mark och inte tät lera. Kontrollera först att det inte finns några vattenkällor i närheten.

I andra hand får du tömma poolvattnet till dagvattennätet eller dike. Se också till att dagvattennätet eller diket inte mynnar ut i en bäck med fiskar eller annat område som är känsligt. Det är alltid viktigt att du inte skapar problem för dina grannar.

Är du tveksam om bäcken eller liknande är känslig för påverkan från poolvatten, kontakta Miljö & Hälsoskydd. 

Enskilt avlopp