Solfångare och solcellsskärmar

Från den 1 augusti 2018 krävs det inte längre bygglov för att få installera solceller. Den nya lagändringen gäller de flesta hus.

Den nya lagändringen gäller de flesta hus, men inte alla. Undantag är exempelvis hus med platta tak där man fortfarande kommer behöva bygglov. Detta beror på att solcellerna ofta behöver vinklas upp och därmed ligger de inte i hustakets riktning.

Även byggnader som är värdefulla ur kulturhistorisk, konstnärlig eller miljömässig synpunkt kommer behöva bygglov för att få installera solceller.

Följande kriterier gäller för bygglovsbefriade solfångare:

  • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
  • de ska följa byggnadens form
  • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
  • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
  • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

(källa: Boverket)

För att få reda på vad som gäller i ditt fall kontakta Byggnadsförvaltningen via vårt kundcenter Kungsbacka direkt på 0300-83 40 00 eller info@kungsbacka.se.