Två takkupor

Har du ett en- eller tvåbostadshus får du utan bygglov bygga en eller två takkupor men det finns begränsningar på hur stora ingrepp du får göra utan att söka bygglov.

För att bygga takkupor behöver du göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked av oss innan du får börja bygga.

Du kan få bygga två takkupor utan bygglov. Om du redan har en takkupa får du maximalt bygga en till utan bygglov. Har du redan två eller flera takkupor behöver du alltid söka bygglov.

Takkuporna får sammanlagt inte uppta mer än hälften av takfallet och de får inte innebära ett ingrepp i bärande konstruktion, då krävs det bygglov.

Anmäl via e-tjänst

Gör din anmälan enkelt via vår e-tjänst. E-tjänsten underlättar för dig att få med alla handlingar från början. Tjänsten kräver e-legitimation.

Om du saknar e-legitimation kan du använda en blankett istället. Skicka in undertecknad anmälan samt övriga handlingar till:

Kungsbacka kommun
Byggnadsförvaltningen
434 81 Kungsbacka

Om du gör ingrepp i den bärande konstruktionen eller om den bärande konstruktionen berörs

Om den bärande konstruktionen berörs behöver du göra en anmälan. Då får du inte påbörja byggnationen innan du fått ett startbesked.

Gör du ett ingrepp i den bärande konstruktionen behöver du söka bygglov. Då får du inte heller påbörja byggnationen innan du fått ett startbesked.

Det är bara om du varken gör ingrepp i eller påverkan på den bärande konstruktionen, och övriga krav är uppfyllda, som åtgärden varken kräver lov eller anmälan.

Andra tillfällen då du kan behöva bygglov

Du behöver bygglov om din fastighet finns i ett område med en detaljplan som säger att det krävs bygglov för till exempel attefallshus och friggebodar.

Du kan behöva bygglov om din fastighet är eller finns i ett område som är särskilt värdefullt ur en historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synvinkel.

Använd webbkartan

På Kungsbackas webbkarta kan du se vilka områden i kommunen som räknas till riksintresse för kulturmiljövård, kulturreservat eller byggnadsminnen inom kommunala kulturmiljöer. Du kan också se vilka byggnader som är utpekade i länsstyrelsens bebyggelseinventering av kulturhistorisk värdefull bebyggelse.

I sådana områden och för sådana byggnader kan du behöva bygglov. 

Kungsbackas webbkarta

Klicka på Kultur i högerspalten och klicka sedan i Kulturmiljöprogram eller Kulturhistoriska byggnader.