Tekniskt samråd

I ärenden som kräver ett bygg-, mark- eller rivningslov eller en anmälan behöver du och din kontrollansvarige i många fall träffa oss på Byggnadsförvaltningen för ett tekniskt samråd.

Du kontaktar Byggnadsförvaltningen för att boka tid för det tekniska samrådet. Vid det tekniska samrådet måste byggherren och kontrollansvarig närvara. I vissa fall kan fler personer behöva närvara, exempelvis projektörer och entreprenörer. Vid samrådet upprättas ett samrådsprotokoll.

Vid samrådet gör vi bland annat en genomgång av:  

  • Arbetets planering och organisation 
  • Byggnadens energianvändning, säkerhet och konstruktion 
  • Förslag till kontrollplan och andra inlämnade handlingar 
  • Behov av arbetsplatsbesök eller andra tillsynsåtgärder 
  • Behov av ett färdigställandeskydd 
  • Behov av utstakning 
  • Behov av ytterligare handlingar inför beslut om kontrollplan eller startbesked 
  • Behov av ytterligare samråd 

Om samrådet gäller en rivningsåtgärd går vi även igenom hur förekomsten av tänkbart farligt avfall har inventerats.

Stora byggprojekt kan behöva flera tekniska samråd och att vi diskuterar delar av projekteringen i ett tidigt skede.

Gå vidare till startbesked

När du fått ditt startbesked kan du börja bygga.