Kontrollplan

Kontrollplanen tar upp vad som ska kontrolleras för att byggprojektet ska få god kvalitet och uppfylla lagar och regler.

Ett förslag till kontrollplan ska lämnas in, helst en vecka innan det tekniska samrådet. Den kontrollansvarige ska hjälpa byggherren att upprätta ett förslag till kontrollplan.

I kontrollplanen ska du ange:

  • vilka kontroller som ska göras, av vem, hur och mot vad
  • vilka intyg och övriga handlingar som ska redovisas för byggnadsnämnden 
  • vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden
  • vilka arbetsplatsbesök som bör göras

Om kontrollplanen gäller en rivningsåtgärd ska du också ange vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till och hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand.

Vid det tekniska samrådet går vi gemensamt igenom förslaget till kontrollplan och de ändringar som eventuellt behöver göras, därefter fastställs en kontrollplan för projektet.