Vår granskning

När din ansökan kommit in granskar vi den utifrån gällande lagstiftning och bestämmelser.

Vad händer med din ansökan?  

 1. Din ansökan diarieförs och kontrolleras - är det rätt antal och kvalitet på handlingarna?
 2. Vi kontaktar dig om några kompletteringar behöver göras. 
 3. Din ansökan granskas mot gällande bestämmelser. 
 4. Eventuella remisser skickas ut. 
 5. I vissa fall kontaktas dina grannar för att de ska få lämna sina synpunkter. 
 6. Beslut fattas när ärendet är färdigbehandlat. 
 7. Ärendet expedieras och kungörs, avgiften räknas ut och beslutet skickas hem till dig.
 8. Om inte någon har överklagat ärendet när fyra veckor har gått, från den dag ärendet kungjorts i Post- och inrikestidningar vinner beslutet laga kraft. 

Webbdiarium - logga in och se var ditt ärende befinner sig

Byggnadsförvaltningen har ett webbdiarium där du kan logga in och se vad som händer i ditt ärende, till exempel när remisser kommer in och när en handläggare tilldelats ärendet. Du kan också se de dokument som finns i ditt ärende. Inloggningsuppgifter får du i din registreringsbekräftelse. 

Grannarnas synpunkter

I vissa fall får grannarna ge sina synpunkter på det som ska byggas. Det kan handla om:

 • Ansökan avviker från gällande detaljplan. 
 • Nybyggnad av hus eller en större tillbyggnad om fastigheten ligger utanför detaljplanerat område. 
 • En ändrad användning av en byggnad eller mark

Byggnadsförvaltningen kontaktar då grannarna som får två veckor på sig att lämna sina synpunkter. Vid jul och semester får de tre veckor. Du får alltid möjlighet att ta del av och yttra dig över inkomna synpunkter innan beslut fattas.

Att grannarna godkänner en åtgärd räcker inte alltid för att du ska få bygglov. Åtgärden måste också uppfylla kraven i plan- och bygglagen.

Gå vidare till beslut

När vi granskat ärendet och fått in eventuella remissvar kan vi fatta beslut.