Förhandsbesked

Om du vill bygga ett hus på en ny plats utom detaljplan kan du ansöka om ett förhandsbesked. Då prövar vi om platsen är lämplig att bebygga. Ett positivt förhandsbesked är ett bindande löfte att du kan söka bygglov på platsen.

Ansök via e-tjänst

Ansök om förhandsbesked via vår e-tjänst. Ange i text vad du vill bygga. Skicka också med en karta som visar var du vill bygga. Ett positivt förhandsbesked ger lantmäteriet möjlighet att göra en avstyckning. Tjänsten kräver e-legitimation.

Om du inte har tillgång till e-legitimation kan du använda en blankett. Skicka in undertecknad ansökan samt övriga handlingar till:

Kungsbacka kommun
Byggnadsförvaltningen
434 81 Kungsbacka

Är platsen lämplig?

När du ansöker om förhandsbesked prövar Byggnadsförvaltningen om platsen är lämplig att bebygga. En av frågorna som ska lösas är om vatten och avlopp kan ordnas. Kommunens översiktsplan, ÖP06, är vägledande för bedömningen och berörda grannar får yttra sig om åtgärden. Syftet är att den sökande ska kunna få ett bindande besked om platsen är lämplig innan kostnader läggs ner på byggnadsprojektering och ritningar.

Kommunen vill verka för en bättre balans i bostadsbyggandet mellan den expansiva västra sidan och den mer modest växande östra delen. I den östra delen, där det är glesare mellan husen, har vi därför en mer positiv hållning till att bygga på nya platser utanför planlagt område.

I den västra delen har vi en mer restriktiv hållning till nybyggnation av enbostadshus utanför planlagt område, men det finns undantag. Exempel på undantag är generationsskifte i ett aktivt jordbruk eller att bebygga en redan avstyckad tomt i lämplig storlek där vatten och avlopp kan lösas. Kriterierna finns att läsa i foldern Bygga hus utanför detaljplan som du hittar nedan.

Bindande beslut

Förhandsbeskedet gäller under två år. Om en bygglovsansökan inte lämnas in inom dessa två år upphör förhandsbeskedet att gälla.

Taxa

Alla förhandsbesked debiteras enligt byggnadsnämndstaxan.

Så mycket kostar det

Om du får nej

Ett negativt förhandsbesked kan överklagas.