Förhandsbesked

Om du vill bygga ett hus på en ny plats utom detaljplan kan du ansöka om ett förhandsbesked. Förhandsbeskedet är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga över huvud taget är möjligt. Handläggningstiden är 10 veckor.

Ett positivt förhandsbesked är ett bindande löfte om att du kan söka bygglov på platsen under två år framöver. Det vanligaste är att söka förhandsbesked för att bygga ett nytt hus på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område, till exempel om du äger eller ska köpa en obebyggd tomt eller en bit mark som du vill bygga på. Om du vill stycka av en bit mark till en ny fastighet, kan det också vara lättare om du har ett positivt förhandsbesked.

Ansök via e-tjänst

Din ansökan om förhandsbesked lämnar du enkelt in via vår e-tjänst. En ansökan som är komplett från början underlättar handläggningen - läs därför gärna om vilka handlingar du behöver lämna in när du ansöker om förhandsbesked i vår broschyr:

Förhandsbesked - vilka handlingar behöver du lämna in?

I din ansökan behöver du bland annat redovisa var byggnaden ska placeras, planerad tillfartsväg till byggnaden och hur vatten och avlopp ska lösas. Bifoga en karta där du tydligt markerar var byggnaden ska placeras. Kommunens kartavdelning kan hjälpa dig att ta fram en karta till din ansökan.

Om ansökan gäller en ny verksamhet, behöver du bifoga en verksamhetsbeskrivning i ansökan. Det gäller också om du ansöker om förhandsbesked med hänvisning till generationsväxling i din verksamhet.

Om marken på platsen är kuperad eller om det är stora nivåskillnader mellan fastigheten, gata och kringliggande fastigheter, behöver du lämna in en marksektionsritning, profilritning och typsektion för tillfartsväg. På marksektionsritningen ska det framgå hur marken ser ut före och efter byggnation. En profilritning redovisar och beskriver den planerade tillfartsvägen. Den visar vägens vertikala läge i förhållande till terrängen och vägens längd, samt höjd över havet. En typsektion redovisar ett snitt tvärs genom vägen, vinkelrätt mot vägens mittlinje. Sektionen ska redovisa hela vägen ut till vägsläntens yttre gräns.

Ska du ansluta en enskild väg eller tillfartsväg till en statlig väg, behöver du redovisa ett förhandsbesked från Trafikverket. Tänk också på att om platsen du vill bebygga ligger i anslutning till större väg eller järnväg, kan en bullerutredning krävas.

E-tjänsten kräver e-legitimation. Om du inte har tillgång till e-legitimation kan du använda en blankett. Skicka in undertecknad ansökan samt övriga handlingar till:

Kungsbacka kommun
Byggnadsförvaltningen
434 81 Kungsbacka

Är platsen lämplig?

När du ansöker om förhandsbesked, prövar Byggnadsförvaltningen bland annat om platsen är lämplig att bebygga. Ansökan prövas mot gällande lagstiftning (plan- och bygglagen, miljöbalken, m.fl.), kommunens översiktsplan och vägledande domar. Kungsbackas kommunövergripande översiktsplan finns att läsa här.

Bindande beslut

Förhandsbeskedet gäller under två år. Om en bygglovsansökan inte lämnas in inom dessa två år upphör förhandsbeskedet att gälla.

Taxa

Alla förhandsbesked debiteras enligt byggnadsnämndstaxan.

Så mycket kostar det

Om du får nej

Ett negativt förhandsbesked kan överklagas.

Avstyckning

Lantmäteriet utför avstyckning av fastigheter.

Om den fastighet du önskar stycka av ligger utanför detaljplanerat område, behöver du ansöka om förhandsbesked hos kommunen.

I städer och samhällen finns oftast detaljplaner som bestämmer vad marken får användas till och vilken typ av bebyggelse den är avsedd för. Det kan till exempel finnas mark som inte får bebyggas (så kallad prickad mark), krav på minsta tomtstorlek, eller andra bestämmelser som påverkar möjligheten för en delning. I kommunens kartportal kan du enkelt se om din fastighet ligger inom detaljplanerat område. Kartportalen hittar du här. Ligger din fastighet inom detaljplan, kan du vända dig direkt till Lantmäteriet utan att söka förhandsbesked.

För avstyckningsplaner (antagna innan 1947) rekommenderas du att pröva avstyckningen i ett förhandsbesked för att utreda planens syfte.

Kontakta Lantmäteriet vid frågor kring avstyckning och fastighetsdelning.

Mer information

Du kan läsa mer om förhandsbesked på Boverkets hemsida.