Förhandsbesked

Om du vill bygga ett hus på en ny plats utom detaljplan kan du ansöka om ett förhandsbesked. Förhandsbeskedet är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga över huvud taget är möjligt.

Om din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område har den inte någon byggrätt. Om du vill bygga något på fastigheten behöver kommunen därför utreda om det är lämpligt att bygga det du vill på den avsedda platsen, vi gör då en så kallad lokaliseringsprövning.

Eftersom vi enbart gör lokaliseringsprövningen när du ansöker om förhandsbesked kräver en ansökan om förhandsbesked inte lika många handlingar som en bygglovsansökan. Till exempel behöver du inte ta fram detaljerade ritningar på det du vill bygga.

Du kan också välja att ansöka om bygglov direkt. Då gör vi både lokaliseringsprövningen och bygglovsprövningen samtidigt. Då behöver du ta fram alla handlingar som krävs för en bygglovsansökan.

En ansökan om förhandsbesked prövas mot gällande lagstiftning, till exempel plan- och bygglagen och miljöbalken, kommunens översiktsplan och vägledande domar.

Kungsbackas kommunövergripande översiktsplan

Nya bostäder behöver lokaliseringsprövning

En lokaliseringsprövning behövs när det tillkommer en bostad på en fastighet utanför detaljplanerat område och inget positivt förhandsbesked finns. Det gäller till exempel:

  • nya bostäder i nya byggnader,
  • nya bostäder i befintliga byggnader, som ändring av garage till bostad eller fler lägenheter i befintlig bostad om du inte använder attefallsåtgärderna.

Förbered din ansökan

Förhandsbesked - vilka handlingar behöver du lämna in?

I din ansökan behöver du bland annat redovisa var byggnaden ska placeras, planerad tillfartsväg till byggnaden och hur vatten och avlopp ska lösas. Bifoga en karta där du tydligt markerar var byggnaden ska placeras. Kommunens Geodata-avdelning hjälper dig att ta fram en karta till din ansökan. 

Om ansökan gäller en ny verksamhet, behöver du bifoga en verksamhetsbeskrivning i ansökan. Det gäller också om du ansöker om förhandsbesked med hänvisning till generationsväxling i din verksamhet. 

Om marken på platsen är kuperad eller om det är stora nivåskillnader mellan fastigheten, gata och kringliggande fastigheter, kan du behöva lämna in en marksektionsritning för byggnaden samt profilritning och typsektion för tillfartsväg.  

Ska du ansluta din tillfartsväg till en statlig väg, behöver du redovisa ett tillstånd från Trafikverket.  

Om platsen du vill bebygga ligger i anslutning till större väg eller järnväg, kan en bullerutredning krävas. 

Ansök via e-tjänst 

Din ansökan om förhandsbesked lämnar du enkelt in via vår e-tjänst. En ansökan som är komplett från början underlättar handläggningen.

E-tjänsten kräver e-legitimation. Om du inte har tillgång till e-legitimation kan du använda en blankett. Skicka in undertecknad ansökan samt övriga handlingar till: 

Kungsbacka kommun 
Bygg- och miljöförvaltningen
434 81 Kungsbacka 

Bindande beslut 

Ett positivt förhandsbesked är bindande i två år från det att beslutet vann laga kraft.

Det innebär att du måste söka bygglov inom den tiden om du vill använda förhandsbeskedet. Byggnadsnämnden kan under de två åren inte avslå en bygglovsansökan för den åtgärd som förhandsbeskedet gäller men det förutsätter att din ansökan om bygglov helt stämmer med ditt förhandsbesked.

Nämnden kan säga nej till bygglov på grund av sådant som inte prövades i förhandsbeskedet, till exempel byggnadens exakta placering, höjd eller fasadens utformning och färgsättning.

Överklaga beslut

Ett förhandsbesked går att överklaga 

Kostnad 

Du hittar taxen på denna samlingssida. Alla förhandsbesked debiteras enligt byggnadsnämndens taxa.  

Avstyckning 

Lantmäteriet utför avstyckning av fastigheter. 

Om den fastighet du vill stycka av ligger utanför detaljplanerat område, behöver du först ansöka om förhandsbesked hos kommunen. 

Ligger din fastighet inom detaljplan, kan du vända dig direkt till Lantmäteriet utan att söka förhandsbesked. I kommunens kartportal kan du enkelt se om din fastighet ligger inom detaljplanerat område. Kartportalen hittar du här.

För avstyckningsplaner (antagna innan 1947) rekommenderas du att pröva avstyckningen i ett förhandsbesked för att utreda planens syfte. 

Kontakta Lantmäteriet vid frågor kring avstyckning och fastighetsdelning. 

Mer information 

Du kan läsa mer om förhandsbesked på Boverkets hemsida.   

Kundcentret Kungsbacka direkt

0300-83 40 00
info@kungsbacka.se 

Öppettider
Måndag 8-18
Tisdag-torsdag 8-17
Fredag 8-15 

Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37

Postadress
434 81 Kungsbacka