Förhandsbesked

Om du vill bygga ett hus på en ny plats utom detaljplan kan du ansöka om ett förhandsbesked. Förhandsbeskedet är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga över huvud taget är möjligt.
 • Förbered din ansökan - dessa handlingar behöver du lämna in

  +

  Karta

  Du behöver lämna in en karta som tydligt visar var byggnaden ska placeras och infartsvägen fram till bostadshuset, samt eventuell avstyckning. Befintliga fastighetsgränser ska framgå. Kartan ska vara aktuell och det ska gå att orientera sig samtidigt som det i detalj ska framgå var på fastigheten du vill bygga ett nytt hus. 
  Kontakta kommunens Geodata-avdelning så hjälper de dig att ta fram en gratis karta som du kan använda till din ansökan om förhandsbesked. 

  Intyg från VA-förening - om du ska koppla avloppet till en VA-förening

  Om avsikten är att koppla på en VA-förening, behövs ett intyg från samfällighetsföreningen som visar att det går att lösa vatten och avlopp på fastigheten. Intyget ska vara signerat av ordförande i VA-föreningen.

  Om avsikten är att lösa vatten och avlopp via enskild anläggning eller påkoppling direkt på det kommunala nätet, räcker det att det framgår av din ansökan.

  Verksamhetsbeskrivning - om det är en ny verksamhet eller generationsväxling

  Om ansökan gäller en ny verksamhet, behöver du bifoga en verksamhetsbeskrivning i ansökan. Ange vad för typ av verksamhet det gäller, antal anställda och antal kunder, samt antal transporter, antal tunga transporter och förväntad påverkan på trafiken. Du behöver också kunna redovisa parkeringsmöjligheter och tillgängligheten mellan parkeringsplatsen och byggnaden där verksamheten bedrivs.

  Vid generationsväxling behöver vi få information om den verksamhet som bedrivs på fastigheten. Skicka in en kort verksamhetsbeskrivning där det framgår vilken typ av verksamhet som bedrivs och varför det finns ett behov av att bo på fastigheten för verksamhetens fortsatta drift. Vi behöver också få uppgifter om verksamhetens omsättning, om den bidrar till någon hel- eller deltidsanställning och om den är säsongsbetonad eller inte.

  Bullerutredning - om platsen ligger nära järnväg eller större väg

  Om platsen du vill bygga på ligger i nära en större väg eller järnväg, kan du behöva ta fram en bullerutredning. Utredningen ska utföras fackmannamässigt av en sakkunnig och beställs och bekostas av dig som sökande. 

  Strandskyddsdispens - om platsen ligger inom strandskyddat område

  Om platsen du vill bygga på har strandskydd, krävs både strandskyddsdispens och förhandsbesked. Strandskyddsdispens och förhandsbesked prövas i separata ärenden. Om det är ett mindre vattendrag kan även strandskyddet upphävas. Byggnadsnämnden rekommenderar dig att få strandskyddsfrågan utredd innan du ansöker om förhandsbesked

  Läs mer om strandskydd

Om din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område har den inte någon byggrätt. Om du vill bygga något på fastigheten behöver kommunen därför utreda om det är lämpligt att bygga det du vill på den avsedda platsen, vi gör då en så kallad lokaliseringsprövning.

Eftersom vi enbart gör lokaliseringsprövningen när du ansöker om förhandsbesked kräver en ansökan om förhandsbesked inte lika många handlingar som en bygglovsansökan. Till exempel behöver du inte ta fram detaljerade ritningar på det du vill bygga.

Du kan också välja att ansöka om bygglov direkt. Då gör vi både lokaliseringsprövningen och bygglovsprövningen samtidigt. Då behöver du ta fram alla handlingar som krävs för en bygglovsansökan.

En ansökan om förhandsbesked prövas mot gällande lagstiftning, till exempel plan- och bygglagen och miljöbalken, kommunens översiktsplan och vägledande domar.

Kungsbackas kommunövergripande översiktsplan

Nya bostäder behöver lokaliseringsprövning

En lokaliseringsprövning behövs när det tillkommer en bostad på en fastighet utanför detaljplanerat område och inget positivt förhandsbesked finns. Det gäller till exempel:

 • nya bostäder i nya byggnader,
 • nya bostäder i befintliga byggnader, som ändring av garage till bostad eller fler lägenheter i befintlig bostad om du inte använder attefallsåtgärderna.

Ansök via e-tjänst 

Din ansökan om förhandsbesked lämnar du enkelt in via vår e-tjänst. En ansökan som är komplett från början underlättar handläggningen.

E-tjänsten kräver e-legitimation. Om du inte har tillgång till e-legitimation kan du använda en blankett. Skicka in undertecknad ansökan samt övriga handlingar till: 

Kungsbacka kommun 
Bygg- och miljöförvaltningen
434 81 Kungsbacka 

Bindande beslut 

Ett positivt förhandsbesked är bindande i två år från det att beslutet vann laga kraft.

Det innebär att du måste söka bygglov inom den tiden om du vill använda förhandsbeskedet. Byggnadsnämnden kan under de två åren inte avslå en bygglovsansökan för den åtgärd som förhandsbeskedet gäller men det förutsätter att din ansökan om bygglov helt stämmer med ditt förhandsbesked.

Nämnden kan säga nej till bygglov på grund av sådant som inte prövades i förhandsbeskedet, till exempel byggnadens exakta placering, höjd eller fasadens utformning och färgsättning.

Överklaga beslut

Ett förhandsbesked går att överklaga 

Kostnad 

Du hittar taxen på denna samlingssida. Alla förhandsbesked debiteras enligt byggnadsnämndens taxa.  

Avstyckning 

Lantmäteriet beslutar om avstyckning och reglering av fastigheter, samt övriga rättighetsfrågor som till exempel servitut och äganderätt.  

Om den fastighet du vill stycka av ligger utanför detaljplanerat område, behöver du först ansöka om förhandsbesked hos kommunen. 

Ligger din fastighet inom detaljplan, kan du vända dig direkt till Lantmäteriet utan att söka förhandsbesked. I kommunens kartportal kan du enkelt se om din fastighet ligger inom detaljplanerat område. Kartportalen hittar du här.

Kontakta Lantmäteriet vid frågor om avstyckning, fastighetsreglering och rättigheter.

Mer information 

Du kan läsa mer om förhandsbesked på Boverkets hemsida.   

Kundcentret Kungsbacka direkt

0300-83 40 00
info@kungsbacka.se 

Öppettider
Måndag 8-18
Tisdag-torsdag 8-17
Fredag 8-15 

Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37

Postadress
434 81 Kungsbacka